Zm.: zarządzenie w sprawie ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże.

Monitor Polski

M.P.1970.39.286

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 listopada 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1966 r. Nr 2, poz. 12) i art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże (Monitor Polski Nr 41, poz. 197) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Indywidualnym gospodarstwom rolnym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym, prowadzącym gospodarstwa rolne, spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz spółkom do zagospodarowania wspólnot gruntowych i spółkom wodnym, zwanym dalej "producentem", które zakontraktują pod uprawę zbóż konsumpcyjnych co najmniej 20% obszaru gruntów ornych gospodarstwa i wykonają ustalone w umowie minimum dostawy, przyznaje się premię w postaci ulg w zobowiązaniu pieniężnym w wysokości 50 zł za każde 100 kg zboża sprzedanego ponad ilości wynikające z minimum dostawy przypadającej na 20% obszaru gruntów ornych gospodarstwa.

2. Premię, o której mowa w ust. 1, przyznaje się także w wypadkach, gdy minimum dostawy zbóż przewidziane w umowie kontraktacji nie zostało wykonane przez producenta na skutek okoliczności przez niego nie zawinionych, potwierdzonych w trybie określonym w instrukcji Ministra Rolnictwa w sprawie kontraktowania produkcji roślinnej.

3. Premia nie przysługuje gospodarstwom rolnym, na których ciążą zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż ze zbiorów tego roku, na który zostały zawarte umowy kontraktacji zbóż i z lat poprzednich.";

2)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ponadto biuro gromadzkiej rady narodowej w terminie trzech dni po upływie kwartału zawiadamia na piśmie wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej o ogólnej sumie premii przyznanych w ubiegłym kwartale oraz o ogólnej kwocie premii zrealizowanej w danym okresie przez odpisanie odpowiednich zobowiązań na kontach podatkowych producentów.";

3)
w § 4:
a)
w ust. 1 wyrazy "przy poborze" zastępuje się wyrazami "przez odpisanie z",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli producent zapłacił już całe zobowiązanie pieniężne za dany rok bądź wymiar zobowiązania pieniężnego jest niższy niż przysługująca premia, ulgę realizuje się przez odpisanie odpowiedniej kwoty zaległości w zobowiązaniu pieniężnym za lata ubiegłe",

c)
dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli ulga przekracza przypadające jeszcze do zapłacenia w tym roku raty zobowiązania pieniężnego oraz zaległości, przysługującą premię odpisuje się z zobowiązania pieniężnego przypadającego do zapłaty w latach następnych."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do dostaw kontraktacyjnych zbóż ze zbiorów od roku 1970 począwszy.