Zm.: zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Monitor Polski

M.P.1980.21.101

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 września 1980 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 1977 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Monitor Polski z 1977 r. Nr 13, poz. 73, z 1978 r. Nr 8, poz. 25, z 1979 r. Nr 7, poz. 51 i Nr 24, poz. 133) w rubrykach 2 i 3 w poz. 115 wyraz "Złotoryja" zastępuje się wyrazem "Legnica".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.