Zm.: zarządzenie w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.

Monitor Polski

M.P.1978.28.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 sierpnia 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 37 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382, z 1974 r. Nr 23, poz. 140, z 1975 r. Nr 29, poz. 155 i z 1976 r. Nr 20, poz. 128) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1973 r. w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu (Monitor Polski Nr 12, poz. 74) w § 5 ust. 1 po wyrazach "pasem niebieskim" dodaje się wyrazy "lub białym".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.