Monitor Polski

M.P.1965.68.389

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 3 grudnia 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw maszyn biurowych z importu centralnego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 zarządzenia nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw maszyn biurowych z importu centralnego (Monitor Polski Nr 32, poz. 147) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 kwietnia 1962 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw maszyn biurowych z importu centralnego (Monitor Polski Nr 39, poz. 188) wprowadza się zmiany następujące:
1) § 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W sprawach nie unormowanych w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1, mają zastosowanie ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1963 r. Nr 34, poz. 172, z 1964 r. Nr 73, poz. 343 i z 1965 r. Nr 64, poz. 355), z wyjątkiem §§ 13, 21 i 22 tych przepisów.";

2) w załączniku do zarządzenia:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Organem sporządzającym plany rozdziału oraz właściwą jednostką zbytu maszyn biurowych pochodzących z importu centralnego jest Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Urządzeniami Biurowymi "Maszyny Biurowe", zwane w dalszym ciągu "P. P. Maszyny Biurowe.",

b) po § 2 dodaje się nowy § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Maszyny do fakturowania i księgowania z importu centralnego będą przyznawane tylko tym jednostkom określonym w § 1, które do zamówienia dołączą zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną pełny projekt organizacyjno-techniczny mechanizacji (automatyzacji) prac obrachunkowych i biurowych, uzasadniający wybór, zastosowanie i pełne wykorzystanie zamówionych maszyn, lub powołają się w zamówieniu na zarządzenie lub instrukcję normującą jednolicie w całym resorcie zastosowanie zamówionych maszyn ze wskazaniem liczby i daty zarządzenia lub instrukcji.

2. P. P. Maszyny Biurowe może w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach zwolnić jednostkę zamawiającą od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, a zwłaszcza jeżeli:

a) jednostka zamawiająca posiada już czynną stację maszyn, a zamówienie ma na celu wymianę maszyny lub rozbudowę stacji,

b) naczelny organ administracji państwowej, któremu podlega jednostka zamawiająca, stwierdzi należyte przygotowanie jednostki zamawiającej do wykorzystania zamówionych maszyn.

3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolnione są jednostki należące do resortu Ministra Obrony Narodowej.",

c) wyraz "Centrala" użyty w różnych przypadkach w tekście załącznika zastępuje się wyrazami "P. P. Maszyny Biurowe" w odpowiednim przypadku.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.