§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1965.65.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1965 r.
§  1.
W jednolitym planie kont, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 66, poz. 341 i z 1965 r. Nr 30, poz. 165), wprowadza się następujące zmiany:

A) w wykazie kont:

1) w zespole 4 - Koszty do rozliczenia, wprowadza się konto fakultatywne pod nazwą 41 "Przeniesienie kosztów",

2) w zespole 8 - Wyniki i fundusze konto 88 "Fundusze specjalne i rezerwy" zastępuje się kontami:

"87 - Fundusze specjalne,

88 - Rezerwy i dochody przyszłych okresów";

B) w komentarzu:

1) w § 26 w ostatnim zdaniu wyraz "miesiąca" zastępuje się wyrazem "roku",

2) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a.

41 - Przeniesienie kosztów.

Konto 41 służy do księgowania przeniesienia kosztów według rodzaju ewidencjonowanych na koncie 40. Na stronie Wn konta 41 księguje się w końcu roku poniesione koszty według rodzaju. Na stronie Ma konta 41 księguje się koszty rozliczone w ciężar kont zespołu 3, 5 i 7. Konto 41 nie może wykazywać salda na koniec roku.

Konto 41 jest kontem fakultatywnym.",

3)
w § 36:
a)
w ustępie czwartym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Na stronie Ma konta 75 księguje się dochody ze sprzedaży oraz zarachowane dotacje przedmiotowe, jak też ujemne różnice budżetowe i wyrównawcze", a zdanie rozpoczynające się od wyrazów "Ewidencja szczegółowa do konta 75 ..." otrzymuje brzmienie: "Ewidencja szczegółowa do konta 75 ma zapewnić możność odrębnego ustalenia obrotów osiągniętych ze sprzedaży:

- produktów i usług (z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach),

- towarów (z dalszym podziałem w przedsiębiorstwach handlowych według szczebli obrotu towarowego),

- materiałów.",

b)
ustęp szósty otrzymuje brzmienie:

"Ponadto ewidencja szczegółowa powinna umożliwić ustalenie wysokości:

- podatku obrotowego,

- podatku od operacji nietowarowych,

- dodatnich oraz ujemnych różnic budżetowych,

- dodatnich oraz ujemnych różnic wyrównawczych,

- dotacji przedmiotowych,

a także innych danych określonych odrębnymi przepisami.",

4)
w § 37 w ustępie pierwszym skreśla się w pkt a) podpunkt "2) kosztów i dochodów z likwidacji środków trwałych"; dalsze podpunkty otrzymują odpowiednią kolejną numerację,
5)
w § 38 w ustępie piątym w zdaniu pierwszym symbol konta 88 zastępuje się symbolem 87,
6)
§ 41 otrzymuje brzmienie:

"§ 41.

87 - Fundusze specjalne.

Konto 87 służy do ewidencji funduszy specjalnych przeznaczonych na finansowanie określonych odrębnymi przepisami zadań specjalnych, z wyjątkiem inwestycji i remontów kapitalnych. Na stronie Ma konta 87 księguje się utworzenie i zwiększenie funduszy specjalnych, a na stronie Wn - ich wykorzystanie, rozwiązanie lub przeznaczenie na inne cele.

Ewidencja szczegółowa do konta 87 powinna zapewnić możność ustalenia stanu poszczególnych funduszy specjalnych.

Saldo konta 87 oznacza stan funduszy specjalnych.",

7)
po § 41 dodaje się nowy § 41a w brzmieniu:

"§ 41a.

88 - Rezerwy i dochody przyszłych okresów.

Konto 88 służy do ewidencji rezerw na pokrycie strat przewidzianych w przyszłych okresach gospodarczych oraz dochodów przyszłych okresów.

Na stronie Ma konta 88 księguje się utworzenie rezerw oraz dochody przyszłych okresów, a na stronie Wn rozwiązanie lub wykorzystanie rezerw oraz rozliczenie dochodów przyszłych okresów.

Ewidencja szczegółowa do konta 88 powinna zapewnić możność ustalenia stanu poszczególnych rezerw oraz wielkości dochodów przyszłych okresów z poszczególnych tytułów.

Saldo konta 88 oznacza stan rezerw i dochodów przyszłych okresów.",

8)
w § 43 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Konto 91 służy do ewidencji kredytów bankowych i pożyczek od jednostki nadrzędnej, otrzymywanych na finansowanie inwestycji i remontów kapitalnych.",

9)
w § 46 cztery pierwsze ustępy otrzymują brzmienie:

"Konto 95 służy do ewidencji kosztów inwestycji. Na stronie Wn konta 95 księguje się poniesione koszty:

- zakupów inwestycyjnych,

- robót inwestycyjnych prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,

a także inne koszty inwestycji określone odrębnymi przepisami.

Ewidencja szczegółowa do konta 95 powinna zapewnić możność ustalenia wysokości kosztów inwestycji rozpoczętych oraz inwestycji zakończonych.

Za inwestycje zakończone uważa się:

1) gotowe do eksploatacji środki trwałe lub inne rzeczowe składniki majątku, przekazane działalności eksploatacyjnej, przyjęte do magazynu lub przekazane innym jednostkom, dla których zostały nabyte lub wytworzone; datę uznania inwestycji tego rodzaju za zakończone określają odrębne przepisy,

2) wartości niematerialne i prawne, z tym że datę zakończenia inwestycji tego rodzaju określają odrębne przepisy.",

10)
§ 48 otrzymuje brzmienie:

"§ 48.

98 - Finansowanie inwestycji i remontów kapitalnych.

Konto 98 przeznaczone jest do ewidencji:

- funduszy na inwestycje i remonty kapitalne,

- finansowania inwestycji i remontów kapitalnych,

- strat i zysków inwestycyjnych oraz w zakresie remontów kapitalnych.

Na stronie Ma konta 98 księguje się:

- utworzenie funduszy na inwestycje i remonty kapitalne,

- zyski inwestycyjne i zyski na remontach kapitalnych.

Na stronie Wn konta 98 księguje się - o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej - koszty zakończonych w minionym roku zadań inwestycyjnych oraz zakończonych remontów kapitalnych.

Ponadto na stronie Wn konta 98 księguje się straty na inwestycjach i remontach kapitalnych. Ewidencja szczegółowa do konta 98 powinna zapewnić możność ustalenia wysokości poszczególnych funduszy na inwestycje i remonty kapitalne, źródeł tworzenia tych funduszy oraz wysokość strat i zysków na inwestycjach i remontach kapitalnych z poszczególnych tytułów."