Monitor Polski

M.P.1989.44.356

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r. Nr 25, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 1984 r. w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych (Monitor Polski Nr 23, poz. 160, z 1987 r. Nr 19, poz. 163 i z 1988 r. Nr 29, poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 kwotę "750 zł" zastępuje się kwotą "9.000 zł",
2) w § 3 w ust. 1 kwotę "550 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł" i na końcu dodaje się wyrazy "z tym że do badań wstępnych stosuje się 1/3 tej stawki".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 1989.