§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1991.11.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1991 r.
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 264, z 1986 r. Nr 35, poz. 276, z 1988 r. Nr 4, poz. 41 i Nr 33, poz. 302, z 1989 r. Nr 32, poz. 257 i Nr 43, poz. 349 oraz z 1990 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 25, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 48.000 zł kwartalnie,

2) za używanie odbiornika radiofonicznego - 9.000 zł kwartalnie.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Osoby prawne, instytucje i organizacje nie wymienione w ust. 2 uiszczają opłaty za wszystkie posiadane odbiorniki.

4. Osoby fizyczne będące podmiotami gospodarczymi uiszczają opłaty za wszystkie posiadane odbiorniki używane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.";

2)
w § 5 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1.