§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.

Monitor Polski

M.P.1986.9.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1986 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1975 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania (Monitor Polski Nr 29, poz. 180, z 1980 r. Nr 30, poz. 167 i z 1982 r. Nr 15, poz. 119), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy: "500 zł" zastępuje się wyrazami: "1.950 zł", a wyrazy: "900 zł" zastępuje się wyrazami: "4.200 zł";
2)
w § 2:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za mieszkanie, o którym mowa w § 1, uważa się mieszkanie położone w miejscowości, z której czas dojazdu do miejscowości będącej siedzibą zakładu pracy i z powrotem publicznymi środkami komunikacji (Polskie Koleje Państwowe, Państwowa Komunikacja Samochodowa) nie przekracza 2 godzin, łącznie z przesiadkami.",

b)
w ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) rodziców (dziadków, byłych opiekunów) funkcjonariusza lub jego małżonka uzyskujących przez każdego z nich dochód nie przekraczający najniższego wynagrodzenia lub będących inwalidami albo obłożnie chorymi, jeżeli komisja lekarska stwierdzi, że choroba ta uzasadnia pomoc osoby trzeciej.";

3)
w § 3 w ust. 1:
a)
w pkt 5 wyraz "przyzakładowych" zastępuje się wyrazem "pracowniczych",
b)
dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zrzekł się uprawnień najemcy mieszkania zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej lub spółdzielczego prawa do lokalu albo zbył własne mieszkanie.";

4)
w § 4 w ust. 1 wyrazy: "przy zakładach pracy" zastępuje się wyrazem "pracowniczych";
5)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Należność z tytułu ekwiwalentu pieniężnego przysługuje funkcjonariuszowi z dniem przybycia do zakładu pracy w celu pełnienia służby lub z dniem spełnienia warunków do nabycia prawa do ekwiwalentu pieniężnego albo zmiany jego wysokości".