Zm.: zarządzenie w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.

Monitor Polski

M.P.1993.57.525

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 września 1993 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.

Na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomów wydawanych przez uczelnie (Monitor Polski Nr 12, poz. 85 i Nr 31, poz. 215 oraz z 1993 r. Nr 33, poz. 337) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 3 po wyrazach "studiów technicznych" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem architektonicznych",
2)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) magister inżynier architekt - nadawany absolwentom wyższych studiów architektonicznych".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.