Zm.: zarządzenie w sprawie ograniczenia opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego.

Monitor Polski

M.P.1979.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 1979 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego.

Zarządza się, co następuje:
W § 3 zarządzenia nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1972 r. w sprawie ograniczenia opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego (Monitor Polski z 1972 r. Nr 29, poz. 158 i z 1973 r. Nr 8, poz. 52) skreśla się ust. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.