§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Monitor Polski

M.P.1991.5.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 1991 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego (Monitor Polski z 1990 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 liczbę "500.000" zastępuje się liczbą "5.000.000",
b)
w ust. 2:
w pkt 1 w lit. b) wyrazy "z którymi Rzeczpospolita Polska rozlicza się w trybie płatności niehandlowych" zastępuje się wyrazami "których waluta narodowa nie jest walutą wymienialną",
skreśla się pkt 3,
2)
skreśla się § 5,
3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Zezwala się osobom krajowym przekraczającym granicę państwową na wywóz za granicę:

1) walut obcych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych na cele zakupów rzeczy ruchomych, usług i praw majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,

2) walut obcych, czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych na cele i w wysokości określonej przepisami w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju,

3) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych pochodzących z rachunków walutowych podmiotów gospodarczych na cele, o których mowa w pkt 1, do wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości,

4) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych pochodzących z rachunków walutowych "A" na cele, o których mowa w pkt 1, w wysokości przekraczającej 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,

5) walut wymienialnych pochodzących z realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli i akredytyw pieniężnych,

6) czeków i czeków podróżniczych wystawionych w walutach obcych za granicą.

2. Wywóz wartości dewizowych z rachunków walutowych "A" nie może nastąpić z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności gospodarczej.",

4)
w § 7 w ust. 1:
a)
w pkt 3 lit. i) otrzymuje brzmienie:

"i) rachunków bankowych podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, dopuszczonych do przekazania za granicę na podstawie tych przepisów,",

b)
w pkt 4 wyraz "polskiej" zastępuje się wyrazem "obcej",
c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych przez osoby zatrudnione w kraju przez podmioty gospodarcze na cele zakupów na rzecz tych podmiotów rzeczy ruchomych, usług i praw majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,",

d)
dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu:

"6) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych przez podmioty gospodarcze na cele i w wysokości określonej przepisami w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju, dla osób zagranicznych zatrudnionych w kraju przez te podmioty,

7) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych w wysokości równowartości złożonej do depozytu sądowego waluty polskiej, a następnie zwróconej tym osobom, jak również zwróconych kwot poręczeń majątkowych i kwot orzeczonych w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

8) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych nabytych w bankach dewizowych z tytułu nagród otrzymanych przez uczestników międzynarodowych konkursów i imprez sportowych oraz wynagrodzeń wypłaconych sędziom zawodów sportowych, członkom jury konkursów międzynarodowych oraz innym specjalistom zagranicznym dokonującym ekspertyz w kraju zgodnie z międzynarodowymi instrukcjami i regulaminami.",

5)
skreśla się § 10, 11, 13 i 14,
6)
w § 15 w ust. 1 wyrazy "do państw, z którymi Rzeczpospolita Polska nie rozlicza się w trybie płatności niehandlowych," zastępuje się wyrazami "za granicę",
7)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za granicę walut obcych na wypłatę wynagrodzeń oraz na pokrycie innych kosztów realizacji za granicą kontraktów zawartych z osobami zagranicznymi, a także z tytułu wynagrodzenia osób krajowych zatrudnionych za granicą na podstawie odrębnych przepisów i porozumień międzynarodowych oraz z tytułu stypendiów dla osób skierowanych w celach szkoleniowych - na zasadach określonych tymi przepisami i umowami.",

8)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Zezwala się, z zastrzeżeniem ust. 2, krajowym osobom fizycznym na przekazanie za granicę walut wymienialnych zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" w celu zakupu rzeczy ruchomych, usług i praw majątkowych, z wyłączeniem zakupu udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, jak również w celu pokrycia składek z tytułu członkostwa w organizacjach za granicą.

2. Przekazanie za granicę walut wymienialnych zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" nie może nastąpić z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności gospodarczej.",

9)
dodaje się § 17a i 17b w brzmieniu:

"§ 17a. Zezwala się podmiotom gospodarczym na przekazanie za granicę walut obcych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości w celu zapłaty nie potwierdzonych należności z tytułu zakupu rzeczy ruchomych od osób zagranicznych.

§ 17b. 1. Zezwala się na przekazanie za granicę walut wymienialnych zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" oraz na rachunkach wkładów oszczędnościowych w walutach wymienialnych potwierdzanych certyfikatami depozytowymi do wysokości salda rachunku łącznie z odsetkami, w razie wyjazdu posiadacza rachunku za granicę na pobyt stały lub zmiany pobytu czasowego za granicą na pobyt stały, a także w razie nabycia przez osobę zagraniczną wkładu oszczędnościowego w drodze spadku, zapisu lub z tytułu dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci.

2. Zezwala się na przekazanie za granicę walut obcych zgromadzonych na rachunkach walutowych "C", pochodzących z tytułów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.

3. Zezwala się osobom zagranicznym na przekazanie za granicę walut obcych pochodzących z tytułów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.",

10)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za granicę walut obcych w celu uiszczenia:

1) kosztów postępowania sądowego i arbitrażowego, związanych z udziałem w procesach z osobami zagranicznymi, jeżeli ich wysokość nie przekracza 20.000 dolarów USA lub ich równowartości w jednej sprawie,

2) podatków, opłat celnych i innych opłat administracyjnych (urzędowych), jeżeli obowiązek ponoszenia ich wynika z przepisów prawa,

3) kosztów porad prawnych i zastępstwa procesowego, jeżeli ich wysokość nie przekracza 50.000 dolarów USA lub ich równowartości w jednej sprawie.",

11)
w § 19 skreśla się wyrazy "z ich rachunków walutowych lub nabytych w bankach dewizowych",
12)
w § 20:
a)
wyrazy "podmiotom gospodarczym" zastępuje się wyrazami "osobom krajowym", a wyrazy "z ich rachunków walutowych lub nabytych w bankach dewizowych" skreśla się,
b)
w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) kosztów świadczonych przez osoby zagraniczne usług audytorskich, konsultingowych w zakresie doradztwa ekonomicznego, organizacyjnego i w dziedzinie informatyki oraz kosztów opinii handlowych.",

13)
w § 21:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "z ich rachunków walutowych",
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "z ich rachunków walutowych",
c)
skreśla się ust. 3,
14)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za granicę walut obcych na finansowanie kosztów utrzymania ich przedstawicielstw za granicą (w tym także wynagrodzeń pracowników oraz remontów zajmowanych pomieszczeń).

2. Zezwala się osobom krajowym na otwarcie i posiadanie rachunku bankowego w banku za granicą w celu gromadzenia środków przeznaczonych na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zawiadomienia Narodowego Banku Polskiego o:

1) otwarciu rachunku w banku za granicą w terminie 1 miesiąca od dnia jego otwarcia,

2) stanach (saldach) i obrotach na tym rachunku w okresach kwartalnych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.",

15)
w § 24 po wyrazach "korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych" dodaje się wyrazy "(w tym wynagrodzeń pracowników)",
16)
dodaje się § 24a w brzmieniu:

"§ 24a. Zezwala się spółkom działającym na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 74, poz. 442 i z 1990 r. Nr 51, poz. 299) na przekazanie za granicę walut wymienialnych w celu spłacenia kredytu zaciągniętego w banku za granicą.",

17)
w § 25:
a)
w ust. 1:
wyrazy "na udzielanie kredytów w obrocie dewizowym za granicą w związku z prowadzonym przez te podmioty eksportem" zastępuje się wyrazami "na udzielenie kredytu w obrocie dewizowym z zagranicą w związku z zawartą umową sprzedaży",
w pkt 1 liczbę "500.000" zastępuje się liczbą "1.000.000",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmioty gospodarcze udzielające kredytu są zobowiązane do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zawarciu umowy kredytowej oraz zmianach warunków tej umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia (zmiany warunków) umowy.",

18)
w § 26:
a)
w ust. 1:
wyrazy "na zaciąganie kredytów w obrocie dewizowym z zagranicą w związku z prowadzonym przez te podmioty importem" zastępuje się wyrazami "na zaciągnięcie kredytu w obrocie dewizowym z zagranicą w związku z zakupem",
w pkt 1 liczbę "500.000" zastępuje się liczbą "1.000.000",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmioty gospodarcze zaciągające kredyt są zobowiązane do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zawarciu umowy kredytowej oraz o zmianach warunków tej umowy, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia (zmiany warunków) umowy, a także do składania miesięcznych informacji o przeprowadzonych transakcjach wykorzystania kredytu, spłatach kapitału i odsetek.",

19)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Zezwala się osobom krajowym na dokonywanie w obrocie z zagranicą towarami i usługami płatności za granicę bez pośrednictwa banku dewizowego do wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości z jednego tytułu.

2. Zezwala się osobom krajowym w obrocie z zagranicą towarami i usługami na pobieranie należności w walucie obcej bez pośrednictwa banku dewizowego do wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości z jednego tytułu.

3. Zezwala się podmiotom gospodarczym na dokonywanie rozliczeń w obrocie z tymi samymi podmiotami zagranicznymi w formie wzajemnych potrąceń wierzytelności z wierzytelnościami drugiej strony, pod warunkiem, że wierzytelności te są wymagalne i nie przedawnione, a kwota potrącenia nie przekracza 50.000 dolarów USA lub ich równowartości w innej walucie obcej.",

20)
w § 29 w ust. 1 i 3 wyrazy "z którymi Rzeczpospolita Polska rozlicza się w trybie płatności niehandlowych" zastępuje się wyrazami "których waluta narodowa nie jest walutą wymienialną",
21)
w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zezwala się osobom krajowym na przekazanie na rachunek osób zagranicznych w kraju walut obcych z tytułów, z jakich zgodnie z prawem dewizowym dopuszczalne jest przekazanie i wywóz tych walut obcych na ich rzecz za granicę.",

22)
§ 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. Zezwala się osobom krajowym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych w celach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, w § 7 ust. 1 pkt 6-8, w § 16, w § 18, w § 19, w § 20, w § 21, w § 22, w § 23, w § 24 i w § 24a.

2. Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych oraz wystawionych w tej walucie czeków i czeków podróżniczych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości w celu ich wywozu za granicę na pokrycie wymagalnych zobowiązań w tych walutach wobec osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób rzeczy ruchomych i praw majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, a także usług transportowych, spedycyjnych i ubezpieczeniowych.

3. Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych oraz wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości w celu ich wywozu za granicę na pokrycie przyszłych zobowiązań w tych walutach wobec osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób rzeczy ruchomych oraz usług transportowych, spedycyjnych i turystycznych.

4. Sprzedaż wartości dewizowych przez bank dewizowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie oświadczenia uzasadniającego niemożność przedstawienia wymagalnego tytułu zapłaty osobom zagranicznym. Ponowna sprzedaż wartości dewizowych może nastąpić po przedstawieniu dokumentów stwierdzających spełnienie świadczenia na rzecz osób zagranicznych zgodnie z warunkami poprzedniej sprzedaży.

5. Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych w celu, o którym mowa w § 17a, na zasadach określonych w ust. 4.

6. Waluta polska przeznaczona na kupno walut wymienialnych może pochodzić tylko z rachunku bankowego osoby krajowej dokonującej zakupu.",

23)
w § 35 w ust. 1 skreśla się pkt 4,
24)
dodaje się § 35a i 35b w brzmieniu:

"§ 35a. Zezwala się osobom krajowym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych w celu przekazania na rachunki "A" części wynagrodzeń przysługujących krajowym osobom fizycznym stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach i porozumieniach międzynarodowych.

§ 35b. Zezwala się osobom krajowym na przeniesienie własności wartości dewizowych nabytych w bankach dewizowych z tytułów i na rzecz osób zagranicznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 7 i 8.",

25)
skreśla się § 36,
26)
w § 37 skreśla się pkt 3,
27)
dodaje się załączniki nr 1-3 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.