Zm.: zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych.

Monitor Polski

M.P.1965.55.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 września 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 9, poz. 51 i z 1959 r. Nr 27, poz. 168) oraz § 1 ust. 2 i § 2 pkt 1 uchwały nr 349 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego (Monitor Polski z 1961 r. Nr 70, poz. 298 i z 1965 r. Nr 30, poz. 159) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych (Monitor Polski z 1962 r. Nr 8, poz. 26 i z 1964 r. Nr 68, poz. 317) wprowadza się następuje zmiany:
1)
w § 1 pkt 5 dodaje się wyrazy:
Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaj ruchu granicznego
"Balice koło Krakowaport lotniczyosobowy, towarowy,
Gdańsk-Wrzeszczport lotniczyosobowy, towarowy"
2)
w § 2:
a)
po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Lotnicze przejścia graniczne Balice koło Krakowa i Gdańsk-Wrzeszcz otwarte są tylko w czasie odprawy przed startem i po lądowaniu statków powietrznych w lotach regularnych i czarterowych.",

b)
dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.