§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2007.80.855

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2007 r.
§  1.
W zarządzeniu nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 75, poz. 1050, z późn. zm 2 ) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna;

3) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

5) Centrum Informacyjne Rządu;

6) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

7) Departament Budżetu Zadaniowego;

8) Departament Komitetu Rady Ministrów;

9) Departament Kontroli i Nadzoru;

10) Departament Prawny;

11) Departament Państwowego Zasobu Kadrowego;

12) Departament Rady Ministrów;

13) Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców;

14) Departament Służby Cywilnej;

15) Departament Spraw Parlamentarnych;

16) Departament Spraw Zagranicznych;

17) Biuro Budżetowo-Finansowe;

18) Biuro Administracyjne;

19) Biuro Dyrektora Generalnego;

20) Biuro Ochrony.".

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2006 r. Nr 25, poz. 280, Nr 57, poz. 607 i Nr 75, poz. 755 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 135 i Nr 35, poz. 411.