Monitor Polski

M.P.1998.43.614

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 26 listopada 1998 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji (Monitor Polski Nr 3, poz. 16) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W skład Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Nadzoru,

2) Wydział Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

3) Wydział Administracji i Informatyki,

4) Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr,

5) Wydział Finansowo-Księgowy,

6) Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego,

7) Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) Laboratorium w Gdyni,

9) Laboratorium w Poznaniu,

10) Ekspozytura w Białej Podlaskiej,

11) Ekspozytura w Białymstoku,

12) Ekspozytura w Gdyni,

13) Ekspozytura w Krakowie,

14) Ekspozytura w Lublinie,

15) Ekspozytura w Muszynie,

16) Ekspozytura w Poznaniu,

17) Ekspozytura w Rzepinie,

18) Ekspozytura w Rzeszowie,

19) Ekspozytura w Suwałkach,

20) Ekspozytura w Szczecinie,

21) Ekspozytura w Toruniu,

22) Ekspozytura w Warszawie,

23) Ekspozytura we Wrocławiu,

24) Ekspozytura w Zebrzydowicach."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.