Zm.: zarządzenie w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.

Monitor Polski

M.P.1963.68.338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1959 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1950 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434 oraz z 1961 r. Nr 7, poz. 46) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1961 r. w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski Nr 78, poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się nowy pkt 9 w brzmieniu:

"9) ochrony przeciwpożarowej – wojewódzkie (miast wyłączonych z województw) i powiatowe (miejskie miast stanowiących powiaty) komendy straży pożarnych oraz organy resortowej służby przeciwpożarowej.";

2)
w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Władzą uprawnioną do wydawania imiennych upoważnień organom komend straży pożarnych jest właściwy do spraw wewnętrznych organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). Przełożoną władzę służbową uprawnioną do wydawania upoważnień organom resortowej służby przeciwpożarowej określa właściwy minister.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.