Monitor Polski

M.P.1972.5.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 stycznia 1972 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1971 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I - Klasyfikacja resortowa (części) skreśla się części "46. Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej" i "58. Pełnomocnik Rządu do Spraw Deglomeracji m.st. Warszawy", a wprowadza się części "46. Pełnomocnik Rządu do Spraw Opakowań" i "68. Centralny Związek Kółek Rolniczych.";
2) w części II - Klasyfikacja działów skreśla się działy "89. Finanse" i "90. Ubezpieczenia", a wprowadza się dział "89. Finanse i ubezpieczenia";
3) w części III - Klasyfikacja rozdziałów:
a) w dziale 01 - Przemysł nazwa rozdziału 1151 otrzymuje brzmienie: "Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego «Unitra»" oraz wprowadza się rozdziały:

"0812 - Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych «Madro.»

0842 - Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Wyposażenia Technicznego Zakładów Usługowych.

1131 - Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych.

1152 - Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego "Telkom".

1713 - Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych.

2714 - Drukarnie Kolejowe.",

b) w dziale 31 - Budownictwo nazwa rozdziału 3711 otrzymuje brzmienie: "Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin «Separator»",
c) w dziale 40 - Rolnictwo nazwa rozdziału 4324 otrzymuje brzmienie: "Zjednoczenie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej",
d) w dziale 45 - Leśnictwo nazwa rozdziału 4512 otrzymuje brzmienie: "Gospodarka leśna i łowiecka" oraz skreśla się rozdział "4621 - Gospodarka Łowiecka",
e) w dziale 61 - Handel wewnętrzny nazwa rozdziału 6102 otrzymuje brzmienie: "Zjednoczenie Upowszechnienia Prasy i Książki «Ruch»" oraz wprowadza się rozdział "6105 - Zjednoczenie Księgarstwa",
f) w dziale 81 - Kultura i sztuka nazwa rozdziału 8231 otrzymuje brzmienie: "Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury",
g) skreśla się działy "89 - Finanse" i "90 - Ubezpieczenia" wraz ze wszystkimi rozdziałami,
h) wprowadza się dział "89 - Finanse i ubezpieczenia" z następującymi rozdziałami:

"8911 - Banki i inne instytucje finansowe i kredytowe.

8921 - Loteria i gry liczbowe.

8931 - Kredyty zagraniczne otrzymane.

8932 - Kredyty zagraniczne udzielone.

8933 - Spłata zadłużeń skonsolidowanych.

8934 - Koszty kredytów handlowych i bankowych.

8935 - Pożyczki wewnętrzne i lokaty.

9011 - Zakłady ubezpieczeń majątkowych.

9021 - Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9022 - Oddziały terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9023 - Pozostałe instytucje ubezpieczeń społecznych.

9091 - Emerytury i renty.

9092 - Zasiłki chorobowe.

9093 - Zasiłki rodzinne.

9094 - Inne zasiłki i świadczenia jednorazowe.

9095 - Leczenie sanatoryjno-klimatyczne ubezpieczonych.

9096 - Różna działalność.

9099 - Inwestycje i kapitalne remonty.";

4) w części IV - Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):
a) w uwadze wstępnej do paragrafów dochodów w piątym wierszu od dołu zamiast § 51 wprowadza się § 51 i 69, a w ostatnim wierszu zamiast § 39 i 63 wprowadza się § 37 i 63,
b) w objaśnieniach do § 51 - Podatki i opłaty wiejskie od gospodarstw indywidualnych - w drugim wierszu od góry po wyrazach "podatek gruntowy" dodaje się wyrazy "od przychodu szacunkowego",
c) nazwa § 69 otrzymuje brzmienie: "Równoważnik pieniężny za zaległe dostawy obowiązkowe";
5) w części V - Klasyfikacja paragrafów wydatków:
a) w uwadze wstępnej w grupie paragrafów "wynagrodzenia" zamiast § 11 do 15 wprowadza się § 11 do 17,
b) w zestawieniu paragrafów pod lit. a) wprowadza się dodatkowo:

"§ 16 - Dodatki do wynagrodzeń wypłacane z osobowego funduszu płac.

§ 17 - Dodatki do wynagrodzeń wypłacane z bezosobowego funduszu płac.",

c) w objaśnieniach do paragrafów wydatków pod lit. b):

– w § 34 - Fundusz reprezentacyjny - skreśla się zamieszczone w nawiasie wyrazy "składanie wieńców",

– w § 36 - Usługi materialne - początkowa treść uwagi wstępnej otrzymuje brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług materialnych z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, za które wynagrodzenia pokrywane są z paragrafów obejmujących wydatki osobowe zgodnie z uchwałą nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 31, poz. 196). Obejmuje on w szczególności:",

– w § 37 - Usługi niematerialne - początkowa treść uwagi wstępnej otrzymuje brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług niematerialnych z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, za które wynagrodzenia pokrywane są z paragrafów obejmujących wydatki osobowe zgodnie z uchwałą nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 31, poz. 196). Obejmuje on w szczególności:";

6) w części VI - Uzupełnienia klasyfikacji dla zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz funduszów celowych w grupie A - Dochody pod lit. b) dotyczącej funduszów:
a) w pkt 1 - Fundusz gromadzki po treści § 4 wprowadza się następującą uwagę: "Na paragraf ten zalicza się także część dochodów z równoważnika pieniężnego za zaległe dostawy obowiązkowe.",
b) wprowadza się pkt 9 w brzmieniu:

"9. Powiatowy fundusz rozwoju kultury.

§ 1 - Dotacje z budżetu.

§ 2 - Dobrowolne dotacje zakładów pracy.

§ 3 - Wpływy z imprez.

§ 4 - Dobrowolne świadczenia ludności."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.