§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.

Monitor Polski

M.P.1970.18.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1970 r.
§  1.
W wykazie przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia i ich jednostek nadrzędnych, do których stosuje się przepisy zarządzenia, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia (Monitor Polski z 1965 r. Nr 65, poz. 366, z 1968 r. Nr 8, poz. 44 i Nr 33, poz. 222 oraz z 1969 r. Nr 9, poz. 85 i Nr 39, poz. 323), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I wykazu, dotyczącej Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, lp. 2 otrzymuje brzmienie:
Lp.Przedsiębiorstwa i centraleJednostka nadrzędna
"2Centrala Handlowa Materiałów OgniotrwałychZjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych"
2)
w części X wykazu, dotyczącej Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, dodaje się lp. 14, 15 i 16 w brzmieniu:
Lp.Przedsiębiorstwa i centraleJednostka nadrzędna
"14Biuro Zbytu Elementów Maszynowych «Elma»Minister Przemysłu Maszynowego
15Zakład Technicznego Odbioru Materiałów «Zetom»Minister Przemysłu Maszynowego
16Centrala Zbytu Sprzętu i Materiałów Technologicznych «Techmazbyt»Zjednoczenie Urządzeń Technologicznych «Techma»"
3)
w części XIV wykazu, dotyczącej Ministerstwa Komunikacji, dodaje się lp. 2 w brzmieniu:
Lp.Przedsiębiorstwa i centraleJednostka nadrzędna
"2Biuro Zaopatrzenia i Zbytu Zaplecza Technicznego MotoryzacjiZjednoczenie Zaplecza Technicznego Motoryzacji"