Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

Monitor Polski

M.P.1994.43.357

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 lipca 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 32, poz. 257 i Nr 48, poz. 368, z 1991 r. Nr 8, poz. 59 i Nr 42, poz. 290, z 1992 r. Nr 5, poz. 28, Nr 14, poz. 107 i Nr 35, poz. 253, z 1993 r. Nr 10, poz. 69 i Nr 56, poz. 521 oraz z 1994 r. Nr 6, poz. 55) w § 4 w ust. 2 wyrazy "47.000 zł" zastępuje się wyrazami "52.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1994 r.