Monitor Polski

M.P.1963.43.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 maja 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty (Monitor Polski z 1958 r. Nr 53, poz. 311, z 1959 r. Nr 24, poz. 109 i Nr 61, poz. 304, z 1960 r. Nr 29, poz. 135 i Nr 82, poz. 374, z 1961 r. Nr 90, poz. 380, z 1962 r. Nr 38, poz. 182, Nr 53, poz. 256 i Nr 89, poz. 419) dodaje się ust. 10 w brzmieniu.

"10. Zwalnia się od opłaty skarbowej wizy, udzielane przez organy kontroli granicznej Wojsk Ochrony Pogranicza:

1) osobom podróżującym drogą lotniczą, które na skutek nie sprzyjających warunków atmosferycznych lub wskutek usterek technicznych samolotu zmuszone są do przerwania podróży i krótkotrwałego pobytu na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

2) dzieciom wpisanym do paszportu indywidualnego rodziców (lub jednego z rodziców) bądź opiekuna,

3) w paszportach dyplomatycznych lub służbowych".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.