§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.

Monitor Polski

M.P.1970.27.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 1970 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 1968 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali (Monitor Polski Nr 14, poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 pkt 1 po wyrazach "Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228)" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem wymienionych w pkt 5",
b)
w ust. 1 dodaje się nowy punkt, oznaczony jako pkt 5, w brzmieniu:

"5) od domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228) wynajętych lub wydzierżawionych przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i międzynarodowym instytucjom korzystającym z przywilejów dyplomatycznych oraz wynajętych lub wydzierżawionych osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom obcym (międzynarodowym) w Polsce, nie korzystającym z przywilejów dyplomatycznych, a będących cudzoziemcami dewizowymi - w wysokości 55% podstawy opodatkowania.",

c)
w ust. 2 po wyrazach "przepis ust. 1 pkt 1" dodaje się wyrazy "i 5";
2)
w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

"2. Zarządza się ustalanie podatku od lokali w obniżonej wysokości od lokali zajętych przez osoby, przedsiębiorstwa i instytucje obce (międzynarodowe) w Polsce, nie korzystające z przywilejów dyplomatycznych, a będące cudzoziemcami dewizowymi, przez przyjęcie za podstawę opodatkowania czynszu według stawek ustalonych na podstawie przepisów czynszowych dla najemców nie będących cudzoziemcami dewizowymi."