Zm.: zarządzenie o zakresie działania Ministra Gospodarki Komunalnej z tytułu koordynacji międzyresortowej.

Monitor Polski

M.P.1973.55.308

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1973 r.
zmieniające zarządzenie o zakresie działania Ministra Gospodarki Komunalnej z tytułu koordynacji międzyresortowej.

Zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Gospodarki Komunalnej z tytułu koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski z 1969 r. Nr 36, poz. 281 i z 1972 r. Nr 13, poz. 93) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule oraz w tekście zarządzenia wyrazy "Minister Gospodarki Komunalnej" użyte w odpowiednich przypadkach zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" użytymi w odpowiednich przypadkach,
2)
w § 1 skreśla się wyrazy "oraz hotelarskich (hoteli i pokoi gościnnych)",
3)
w § 2 pkt 6 skreśla się wyrazy "oraz określania kategorii hotelu",
4)
w § 3 wyrazy "prezydiami wojewódzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami "wojewodami (prezydentami miast wyłączonych z województw)",
5)
w § 4 wyrazy "prezydia wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych" zastępuje się wyrazami "wojewodów (prezydentów miast wyłączonych z województw)".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.