Zm.: zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie zasad lokowania środków zakładowych funduszów mieszkaniowych na rachunkach bankowych oraz zasad i trybu udzielania pożyczek ze środków funduszu.

Monitor Polski

M.P.1959.14.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 stycznia 1959 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie zasad lokowania środków zakładowych funduszów mieszkaniowych na rachunkach bankowych oraz zasad i trybu udzielania pożyczek ze środków funduszu.

Na podstawie art. 38 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 i z 1957 r. Nr 31, poz. 136) i § 7 uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 153), oraz w związku z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia właściwości banków państwowych w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów (Monitor Polski Nr 100, poz. 548) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie zasad lokowania środków zakładowych funduszów mieszkaniowych na rachunkach bankowych oraz zasad i trybu udzielania pożyczek ze środków funduszu (Monitor Polski Nr 55, poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 wyrazy "Bank Inwestycyjny" zastępuje się wyrazami "bank finansujący inwestycje mieszkaniowe";
2)
w § 2 ust. 1 skreśla się wyraz "Inwestycyjnym".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.