Monitor Polski

M.P.1962.48.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.
§  2. W "Wykazie jednostek organizacyjnych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 179 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne (Monitor Polski Nr 52, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany:

lp. 1 i 2 wykazu otrzymują brzmienie:

"1. Polskie Linie Oceaniczne – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego.

2. Polska Żegluga Morska – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego.

Jednostki wymienione pod lp. 1 i 2 mogą przeznaczyć dodatkowe środki na powiększenie funduszu za osiągnięcia ekonomiczne pod warunkiem wykonania planu wpływów od central handlu zagranicznego przy zastosowaniu stawek rynkowych. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w poszczególnych jednostkach wymienionych pod lp. 1 i 2 nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3,5% planowanego osobowego funduszu płac. Jeżeli w jednostkach tych, stosownie do przepisów § 3 ust. 1 uchwały, środki funduszu mogą być uruchamiane za osiągniecie wyniku planowanego, wówczas dodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne przysługują za osiągnięcie poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego".