Monitor Polski

M.P.1962.48.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 1962 r.
w sprawie zmian w wykazach jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162 oraz z 1961 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 81, poz. 343 i z 1962 r. Nr 13, poz. 51) zarządza się, co następuje:
§  1. W "Wykazie jednostek organizacyjnych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162 oraz z 1961 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 81, poz. 343 i z 1962 r. Nr 13, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) w grupie II wykazu dodaje się lp. 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Przedsiębiorstwo Projektowania i Budowy Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego "Prozamet."

10. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych.";

2) w grupie III wykazu lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Żegluga Śródlądowa – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego,

6. Przedsiębiorstwa rybołówstwa morskiego – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w poszczególnych jednostkach wymienionych pod lp. 4, 5 i 6 nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3,5% planowanego osobowego funduszu płac. Jeżeli w jednostkach tych, stosownie do przepisów § 3 ust. 1 uchwały, środki funduszu mogą być uruchamiane za osiągnięcie wyniku planowanego, wówczas dodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne przysługują za osiągnięcie poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego".

§  2. W "Wykazie jednostek organizacyjnych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 179 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne (Monitor Polski Nr 52, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany:

lp. 1 i 2 wykazu otrzymują brzmienie:

"1. Polskie Linie Oceaniczne – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego.

2. Polska Żegluga Morska – 30% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego.

Jednostki wymienione pod lp. 1 i 2 mogą przeznaczyć dodatkowe środki na powiększenie funduszu za osiągnięcia ekonomiczne pod warunkiem wykonania planu wpływów od central handlu zagranicznego przy zastosowaniu stawek rynkowych. Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w poszczególnych jednostkach wymienionych pod lp. 1 i 2 nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 3,5% planowanego osobowego funduszu płac. Jeżeli w jednostkach tych, stosownie do przepisów § 3 ust. 1 uchwały, środki funduszu mogą być uruchamiane za osiągniecie wyniku planowanego, wówczas dodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne przysługują za osiągnięcie poprawy wyniku w porównaniu do wyniku planowanego".

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.