Zm.: wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Monitor Polski

M.P.1987.11.99

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1987 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lutego 1987 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

1.
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) ogłasza się według stanu na dzień 31 grudnia 1986 r. zmiany w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 104).
2.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY W WYKAZIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH USTALONYCH PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

W wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 104), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lp. 1: w rubryce 3 wyrazy "31 stycznia" zastępuje się wyrazami "6 lutego",

w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"jednostki (przedsiębiorstwa, zakłady samodzielnie bilansujące, jednostki i zakłady budżetowe, szkoły wyższe) będące ośrodkami informatyki",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 62 z 1986 r.",

2)
po lp. 1 dodaje się lp. 1a i 1b w brzmieniu:
"1aA-06 - jednorazowe sprawozdanie o kosztach obcych usług w wybranych jednostkach organizacyjnych sfery produkcji materialnej za 1987 r.20 lutego 1988 r.powiadomione imiennie przez organy statystyki państwowej wybrane jednostki gospodarki uspołecznionej, zaliczone do działów: "Przemysł", "Budownictwo", "Rolnictwo", "Leśnictwo", "Transport", "Łączność", "Handel", "Pozostałe gałęzie produkcji materialnej", "Gospodarka komunalna"z. nr 38 z 1986 r.
1bA-07 - jednorazowe sprawozdanie o kosztach obcych usług w wybranych jednostkach organizacyjnych sfery poza produkcją materialną za 1987 r.20 lutego 1988 r.powiadomione imiennie przez organy statystyki państwowej wybrane jednostki gospodarki uspołecznionej, zaliczone do działów: "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne", "Nauka i rozwój techniki", "Kultura i sztuka", "Ochrona zdrowia i opieka społeczna", "Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek", "Finanse i ubezpieczenia"z. nr 72 z 1986 r."
3)
w lp. 2: w rubryce 4 skreśla się wyrazy "zarządy budownictwa przy urzędach wojewódzkich",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 80 z 1986 r.",

4)
w lp. 3: w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"jednostki gospodarki uspołecznionej zaliczone do działu "Budownictwo", działające na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, gałąź 31, 32, 34 i 38, oraz przedsiębiorstwa transportowo-sprzętowe budownictwa "Transbud" zaliczone do działu "Transport" (branża 512) oraz przedsiębiorstwa sprzętowo-transportowe budownictwa rolniczego i komunalnego (branża 512), które przeszły z działu "Budownictwo" (branża 381), z wyjątkiem jednostek drobnej wytwórczości",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 80 z 1986 r.",

5)
w lp. 4 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 80 z 1986 r.",
6)
w lp. 5: w rubryce 4 skreśla się wyrazy "zarządy budownictwa przy urzędach wojewódzkich",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 80 z 1986 r.",

7)
w lp. 6 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 80 z 1986 r.",
8)
w lp. 7 i 8 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 81 z 1986 r.",
9)
w lp. 9 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 79 z 1986 r.",
10)
w lp. 11 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 81 z 1986 r.",
11)
w lp. 14: w rubryce 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"B-91x - półroczne sprawozdanie o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i produkcji w gospodarstwach pomocniczych zaliczonych do działu "Budownictwo",

w rubryce 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "18 lipca, 18 stycznia",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 60 z 1986 r.",

12)
w lp. 25 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 77 z 1986 r.",
13)
po lp. 28 dodaje się lp. 28a w brzmieniu:
"28aE-05 - roczne sprawozdanie o pomocy ekonomicznej, społecznej i humanitarnej udzielonej przez PRL krajom rozwijającym siękoniec lutegoministerstwa, urzędy centralne, organizacje społeczne o ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym zasięgu działania, które świadczyły pomoc ekonomiczną, społeczną i humanitarną krajom rozwijającym się, imiennie określone w zarządzeniuz. nr 17 z 1986 r."
14)
w lp. 32: w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"przedsiębiorstwa państwowe i zakłady samodzielnie bilansujące, działające według zasad rozrachunku gospodarczego, spółdzielnie i samodzielnie bilansujące zakłady prowadzone przez spółdzielnie, przedsiębiorstwa i samodzielnie bilansujące zakłady prowadzone przez organizacje społeczne, związkowe, polityczne oraz instytucje międzynarodowe, państwowe jednostki badawcze, jednostki utrzymywane z narzutów, spółki handlowe, w których Skarb Państwa albo jednostki gospodarki uspołecznionej posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego, oraz spółki z udziałem zagranicznym tworzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 17, poz. 88), z wyjątkiem: spółdzielni mieszkaniowych, które me rozpoczęły działalności eksploatacyjnej, państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej rozliczających się w roku gospodarczym, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, przedsiębiorstw w budowie, które nie rozpoczęły działalności eksploatacyjnej, państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" oraz zakładów wchodzących w skład tej jednostki",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 55 z 1986 r.",

15)
w lp. 33 w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 55 z 1986 r.",
16)
lp. 34-38 i 40 otrzymują brzmienie:
"34F-r1 - roczne sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych przedsiębiorstw uspołecznionych5 lutegoa) przedsiębiorstwa państwowe i

zakłady samodzielnie bilansujące,

działające według zasad

rozrachunku gospodarczego,

spółdzielnie i samodzielnie

bilansujące zakłady prowadzone

przez spółdzielnie (także

spółdzielnie kółek rolniczych i

rolnicze spółdzielnie

produkcyjne), spółdzielnie

zrzeszone w Krajowym Związku

Rolników, Kółek i Organizacji

Rolniczych, zaliczone do działu

"Budownictwo", przedsiębiorstwa i

samodzielnie bilansujące zakłady

prowadzone przez organizacje

społeczne, związkowe, polityczne

oraz instytucje międzynarodowe,

państwowe jednostki badawcze,

jednostki utrzymywane z narzutów,

spółki handlowe, w których Skarb

Państwa albo jednostki gospodarki

uspołecznionej posiadają udział

wynoszący ponad 50% kapitału

zakładowego, oraz spółki z

udziałem zagranicznym, tworzone na

podstawie ustawy z dnia 23

kwietnia 1986 r. o spółkach z

udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr

17, poz. 88), z wyjątkiem

spółdzielni mieszkaniowych, które

nie rozpoczęły działalności

eksploatacyjnej, państwowych

przedsiębiorstw gospodarki rolnej

rozliczających się w roku

gospodarczym, państwowej jednostki

organizacyjnej "Polskie Radio i

Telewizja" oraz zakładów

wchodzących w skład tej jednostki

z. nr 73 z 1986 r.;

zm. z. nr 86 z 1986 r.

14 lutegob) przedsiębiorstwa gospodarki

rolnej, zakłady i inne jednostki

samodzielnie bilansujące,

działające według zasad

rozrachunku gospodarczego,

zaliczone do działu "Rolnictwo",

tj. jednostki organizacyjne

oznaczone w trzecim członie numeru

statystycznego

z. nr 15 z 1985 r.;

zm. z. nr 6 z 1986 r.,

z. nr 86 z 1986 r.

- pierwszą cyfrą 2, 4, 5, 6, 8, 9
- drugą cyfrą 1, 4, 5
5 lutegoc) samodzielnie bilansujące jednostki

wchodzące w skład: Narodowego

Banku Polskiego, Banku Gospodarki

Żywnościowej, Banku Polska Kasa

Opieki S.A., Państwowego Zakładu

Ubezpieczeń, Towarzystwa

Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta"

oraz państwowej jednostki

organizacyjnej "Polskie Radio i

Telewizja"

z. nr 68 z 1986 r.
35F-r2 - roczne sprawozdanie z gospodarki funduszami zakładowymi5 lutegojednostki określone pod lp. 34 lit. a) i przedsiębiorstwa w budowie, które nie rozpoczęły działalności eksploatacyjnej, z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnychz. nr 73 z 1986 r.
5 marcaministerstwa (urzędy centralne) - w zakresie jednostek budżetu centralnego i szkół wyższych, urzędy wojewódzkie - w zakresie jednostek budżetu terenowego, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy S.A., Państwowy Zakład Ubezpieczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta", państwowa jednostka organizacyjna "Polskie Radio i Telewizja", organizacje społeczne imiennie określone w zarządzeniu - w zakresie działalności statutowejz. nr 68 z 1986 r.
36F-r3 - roczne sprawozdanie z gospodarki funduszami przedsiębiorstwa5 lutegojednostki określone pod lp. 34 lit. a), z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczychz. nr 73 z 1986 r.
37F-r4 - roczne sprawozdanie o sprzedaży oraz stratach i zyskach nadzwyczajnych5 lutego

5 marca

jednostki określone pod lp. 36

przedsiębiorstwa określone w § 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw (Dz. U. z 1986 r. Nr 23, poz. 113 i Nr 47, poz. 229)

z. nr 73 z 1986 r.
38F-r5 - bilans i rachunek wyników5 lutegojednostki określone pod lp. 34 lit. a) i przedsiębiorstwa w budowie, które nie rozpoczęły działalności eksploatacyjnej, z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnychz. nr 73 z 1986 r."
5 marcaprzedsiębiorstwa określone w § 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw (Dz. U. z 1986 r. Nr 23, poz. 113 i Nr 47, poz. 229)
"40F-s1 - roczne sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych w jednostkach budżetowych, szkołach wyższych oraz organizacjach społecznych10 lutegosamodzielnie bilansujące jednostki i zakłady budżetowe objęte budżetem centralnym i budżetami terenowymi, szkoły wyższe, organizacje społeczne imiennie określone w zarządzeniuz. nr 68 z 1986 r.
10 lutegoprzedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zakłady i inne jednostki samodzielnie bilansujące, działające według zasad rozrachunku gospodarczego, zaliczone do działu gospodarki narodowej "Rolnictwo", tj. jednostki organizacyjne oznaczone w trzecim członie numeru statystycznego:z. nr 15 z 1985 r.;

zm. z. nr 6 z 1986 r.,

z. nr 86 z 1986 r."

- pierwszą cyfrą 8
- drugą cyfrą 6
17)
w lp. 41: w rubryce 4 wyrazy "Rolnictwo (z wyjątkiem gałęzi 44 oraz branż 432, 433, 438, 439)" zastępuje się wyrazami "Rolnictwo (z wyjątkiem gałęzi 44 oraz branż 433, 438, 439)",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 76 z 1986 r.",

18)
w lp. 45 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 76 z 1986 r.",
19)
lp. 64-67 otrzymują brzmienie:
"64H-20 - półroczne sprawozdanie z działalności handlowej i gastronomicznej18 lipca

5 lutego

jednostki samodzielnie bilansujące, działające według zasad rozrachunku gospodarczego, zaliczone do działów "Handel wewnętrzny rynkowy", "Gastronomia" i "Handel wewnętrzny zaopatrzeniowy", gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"z. nr 16 z 1986 r.
23 lipca

10 lutego

wojewódzkie związki spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska"
65H-21 - półroczne sprawozdanie z gospodarki funduszem na obniżkę cen i ryzyko handlowe18 lipca 5 lutegojednostki samodzielnie bilansujące, zaliczone do działu "Handel wewnętrzny rynkowy", oraz przedsiębiorstwa szczegółowo określone w zarządzeniu, gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"z. nr 16 z 1986 r.
23 lipca

10 lutego

wojewódzkie związki spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska"
66H-22 - półroczne sprawozdanie z działalności produkcyjno-usługowej18 lipca

5 lutego

jednostki określone pod lp. 64z. nr 16 z 1986 r.
23 lipca

10 lutego

wojewódzkie związki spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska"
67H-23 - roczne sprawozdanie o niedoborach, szkodach i nadwyżkach w środkach obrotowych5 lutegojednostki określone pod lp. 64, z wyjątkiem jednostek zrzeszonych w "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywcówz. nr 16 z 1986 r."
10 lutegowojewódzkie związki spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska"
20)
w lp. 68 i 69 w rubryce 5 dodaje się na końca po średniku wyrazy "zm. z. nr 53 z 1986 r.",
21)
w lp. 90 w rubryce 4 dodaje się na końcu wyrazy "bez wyjątków",
22)
po lp. 91 dodaje się lp. 91a w brzmieniu:
"91aI-12 - roczne sprawozdanie ze struktury nakładów inwestycyjnych za 1986 r.25 marca 1987 r.wylosowane przez Główny Urząd Statystyczny jednostki, którym wojewódzki urząd statystyczny, właściwy terytorialnie dla ich siedziby, prześle formularz do wypełnieniaz. nr 71 z 1986 r."
23)
w lp. 94 i 95 w rubryce 5 wyrazy "z. nr 66 z 1983 r." zastępuje się wyrazami "z. nr 61 z 1986 r.",
24)
po lp. 95 dodaje się lp. 95a w brzmieniu:
"95aK-08 - jednorazowe sprawozdanie z działalności domów kultury, ośrodków kultury, klubów kultury i świetlic20 stycznia 1987 r.domy kultury, ośrodki kultury, kluby kultury i świetlice utworzone przez: naczelne organy administracji państwowej, rady narodowe, przedsiębiorstwa i inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i ich związki, związki zawodowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników, organizacje: samorządowe, społeczno-kulturalne, młodzieżowe i inne organizacje społeczne, spółki i inne osoby prawne, nie uspołecznione jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które zostały zarejestrowane lub wpisane do rejestru zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129) i rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru instytucji upowszechniania kultury oraz ewidencji placówek upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 39, poz. 206), instytucje i placówki utworzone w drodze umów i porozumień jednostek określonych wyżej, z wyjątkiem placówek upowszechniania kultury podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwościz. nr 46 z 1986 r."
10 marcawojewódzkie domy (ośrodki, centra) kultury
25)
w lp. 97-103 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 63 z 1986 r.",
26)
lp. 107, 108 i 110 otrzymują brzmienie:
"107L-03x - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w leśnictwie16 dnia kalendarzowegoparki narodowe, Krajowe Zrzeszenie Przedsiębiorstw Produkcji Leśnej "Las", przedsiębiorstwa produkcji leśnej "Las", leśne zakłady doświadczalne podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz. nr 52 z 1985 r.;

zm. z. nr 59 z 1986 r.

23 dnia kalendarzowegoNaczelny Zarząd Lasów Państwowych
108L-05 - roczne sprawozdanie o lasach państwowych (bez przedsiębiorstw lasów państwowych i parków narodowych)1 lutegojednostki gospodarki uspołecznionej posiadające w bezpośrednim zarządzie grunty leśne o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, podporządkowane lub nadzorowane przez ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów, urzędy terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, z wyjątkiem przedsiębiorstw lasów państwowych i parków narodowych będących pod zarządem Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych, placówek zaliczonych do działu gospodarki narodowej "Nauka i rozwój techniki", zarządzających łącznym areałem powierzchni leśnej poniżej 200 haz. nr 52 z 1985 r.;

zm. z. nr 59 z 1986 r."

"110L-07 - roczne sprawozdanie z wykonania zadrzewień5 styczniajednostki gospodarki uspołecznionej prowadzące prace zadrzewieniowe, podległe lub nadzorowane przez Ministrów: Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komunikacji, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, z wyjątkiem jednostek zaliczonych do działu gospodarki narodowej "Nauka i rozwój techniki", urzędy terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowegoz. nr 52 z 1985 r.; zm. z. nr 59 z 1986 r."
27)
w lp. 111 i 112 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 59 z 1986 r.",
28)
w lp. 113: rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"przedsiębiorstwa na rozrachunku gospodarczym: jednobranżowe przedsiębiorstwa (miejskie, rejonowe, wojewódzkie) gospodarki mieszkaniowej (zarządy budynków mieszkalnych), wielobranżowe przedsiębiorstwa (miejskie, rejonowe, wojewódzkie) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zakłady budżetowe (zakłady gospodarki mieszkaniowej i zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej), gospodarstwa pomocnicze (jednostki urzędów terenowych organów administracji państwowej) administrujące zasobami mieszkaniowymi",

w rubryce 5 wyrazy "z. nr 72 z 1982 r." zastępuje się wyrazami "z. nr 26 z 1986 r.",

29)
lp. 114 otrzymuje brzmienie:
"114M-03 - roczne sprawozdanie o zasobach lokalowych spółdzielni mieszkaniowych11 lutegospółdzielnie mieszkaniowe (lokatorsko-własnościowe, budowlano-mieszkaniowe, także w likwidacji) zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowegoz. nr 26 z 1986 r."
30)
po lp. 114 dodaje się lp. 114a w brzmieniu:
"114aM-04 - roczne sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w administracji uspołecznionych zakładów pracy11 lutegouspołecznione zakłady pracy administrujące zasobami mieszkaniowymi szczegółowo określone w zarządzeniuz. nr 26 z 1986 r."
31)
lp. 115, 116, 117 i 118 otrzymują brzmienie:
"115M-10 - półroczne sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych10 lipca

10 stycznia

terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw lokalowych stopnia podstawowegoz. nr 26 z 1986 r.
116M-11 - roczne sprawozdanie o przydziałach mieszkań dokonanych przez urzędy terenowych organów administracji państwowej31 styczniaterenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw lokalowych stopnia podstawowegoz. nr 26 z 1986 r.
117M-12 - roczne sprawozdanie o przydziałach mieszkań dokonanych przez spółdzielnie mieszkaniowe11 lutegospółdzielnie budownictwa mieszkaniowego zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowegoz. nr 26 z 1986 r.
118M-13 - roczne sprawozdanie o przydziałach mieszkań dokonanych przez uspołecznione zakłady pracy11 lutegojednostki określone pod lp. 114az. nr 26 z 1986 r."
32)
lp. 119 skreśla się,
33)
lp. 120 i 121 otrzymają brzmienie:
"120M-15 - półroczne sprawozdanie o remontach i modernizacji budynków terenowych organów administracji państwowej oraz budynków prywatnych czynszowych16 lipca

11 lutego

jednostki określone pod lp. 113z. nr 26 z 1986 r.
121M-16 - półroczne sprawozdanie o remontach i modernizacji budynków spółdzielni mieszkaniowych16 lipca

11 lutego

jednostki określone pod lp. 114z. nr 26 z 1986 r."
34)
po lp. 121 dodaje się lp. 121a w brzmieniu:
"121aM-18 - roczne sprawozdanie o remontach i modernizacji budynków mieszkalnych zakładów pracy11 lutegojednostki określone pod lp. 114az. nr 26 z 1986 r."
35)
lp. 122-127, 129 i 131 otrzymują brzmienie:
"122M-20 - roczne sprawozdanie o komunikacji miejskiej i taksówkach10 styczniapodległe terenowym organom administracji państwowej jednobranżowe (miejskie, wojewódzkie) przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i przedsiębiorstwa taksówkowe na rozrachunku gospodarczym, wielobranżowe (miejskie, rejonowe) przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na rozrachunku gospodarczym posiadające zakłady komunikacji miejskiejz. nr 28 z 1986 r.
123M-21 - roczne sprawozdanie o komunalnych wodociągach i kanalizacji10 styczniapodległe terenowym organom administracji państwowej jednobranżowe (miejskie, wojewódzkie) przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rozrachunku gospodarczym, wielobranżowe (miejskie, rejonowe) przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na rozrachunku gospodarczym posiadające zakłady wodociągów i kanalizacji, miejskie (rejonowe, dzielnicowe) przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej, zarządy budynków mieszkalnych i zakłady budżetowe gospodarki mieszkaniowej posiadające zakłady wodociągów i kanalizacji, gospodarstwa pomocnicze, zakłady i jednostki budżetowe w miastach, zajmujące się eksploatacją wodociągów i kanalizacjiz. nr 28 z 1986 r.
124M-22 - roczne sprawozdanie o gospodarce cieplnej10 styczniaprzedsiębiorstwa na rozrachunku gospodarczym: jednobranżowe przedsiębiorstwa (miejskie, rejonowe, wojewódzkie) gospodarki mieszkaniowej (zarządy budynków mieszkalnych), wielobranżowe przedsiębiorstwa (miejskie, rejonowe, wojewódzkie) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zakłady budżetowe (zakłady gospodarki mieszkaniowej, zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej) oraz gospodarstwa pomocnicze (jednostki urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego) administrujące zasobami mieszkaniowymi, urzędy terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego realizujące bezpośrednio zadania finansowe z zakresu remontów i modernizacjiz. nr 26 z 1986 r.
podległe terenowym organom administracji państwowej: jednobranżowe (miejskie, okręgowe, wojewódzkie) przedsiębiorstwa energetyki cieplnej na rozrachunku gospodarczym, wielobranżowe (miejskie, rejonowe) przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na rozrachunku gospodarczym posiadające zakłady energetyki cieplnej, gospodarstwa pomocnicze, zakłady i jednostki budżetowe posiadające własne kotłowniez. nr 28 z 1986 r.
125M-23 - roczne sprawozdanie o zakładach oczyszczania10 styczniapodległe terenowym organom administracji państwowej jednobranżowe (miejskie, rejonowe, wojewódzkie) przedsiębiorstwa oczyszczania, techniki sanitarnej, robót sanitarnych i porządkowych, usług sanitarnych na rozrachunku gospodarczym, wielobranżowe (miejskie, rejonowe) przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, komunalnej i mieszkaniowej na rozrachunku gospodarczym, posiadające zakłady oczyszczania, gospodarstwa pomocnicze, zakłady i jednostki budżetowe świadczące usługi z zakresu oczyszczania miastz. nr 28 z 1986 r.
126M-24 - roczne sprawozdanie o stanie zieleni miejskiej10 styczniaurzędy miejskie (miast i gmin) lub przedsiębiorstwa (zakłady) gospodarki komunalnej na rozrachunku gospodarczym, którym zlecono konserwację zieleni w mieście i które posiadają pełną ewidencję urządzeńz. nr 28 z 1986 r.
127M-25 - roczne sprawozdanie z rozprowadzania gazu płynnego (bezprzewodowego)10 styczniapodległe terenowym organom administracji państwowej jednobranżowe (wojewódzkie) przedsiębiorstwa gazyfikacji bezprzewodowej na rozrachunku gospodarczym, rozlewnie gazu płynnego dostarczające gaz płynny do odbiorców detalicznych, wielobranżowe (miejskie, rejonowe) przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na rozrachunku gospodarczym dostarczające gaz płynny do odbiorców indywidualnych oraz dostarczające gaz płynny gospodarstwom domowym: zakłady gazownictwa podległe PP "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo", spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy i w Centralnym Związku Spółdzielni Inwalidówz. nr 28 z 1986 r."
"129M-31x - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach uspołecznionej gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych16 dnia kalendarzowegojednostki gospodarki uspołecznionej, samodzielnie bilansujące w sferze rozrachunku i budżetu, zaliczone do działów: "Gospodarka komunalna" (jednostki na rozrachunku gospodarczym, gospodarstwa pomocnicze, jednostki budżetowe, jednostki z tzw. inną formą finansowania - branże 701-728, jednostki utrzymywane z narzutów - branża 731) i "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne" (jednostki na rozrachunku gospodarczym, gospodarstwa pomocnicze, jednostki budżetowe - branże 741-758, jednostki utrzymywane z narzutów - branża 761), urzędy wojewódzkie (dane o jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, które są wykonawcami budżetów jednostkowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych - branża 728), z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych prowadzących społecznie prace księgowe i organizacyjnez. nr 49 z 1985 r.; zm. z. nr 52 z 1986 r."
16 stycznia

(raz w roku za I-IV kwartał)

spółdzielnie mieszkaniowe mające do 5 etatów
"131M-40 - roczne sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorczej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych i spółdzielni mieszkaniowych21 styczniawojewódzkie zakłady usług wodnych, spółdzielnie mieszkaniowe administrujące urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymiz. nr 28 z 1986 r."
36)
po lp. 131 dodaje się lp. 131a i 131b w brzmieniu:
"131aM-41 - roczne sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji zakładowej21 styczniazakłady pracy administrujące sieciowymi urządzeniami dostarczającymi wodę do budynków mieszkalnych lub odprowadzającymi ścieki z budynków mieszkalnychz. nr 28 z 1986 r.
21 stycznia

1987 r.

rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych administrujące sieciowymi urządzeniami dostarczającymi wodę do budynków mieszkalnych lub odprowadzającymi ścieki
131bM-42 - roczne sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorczej kanalizacji urzędów gmin21 styczniaurzędy gmin (miast i gmin)z. nr 28 z 1986 r."
37)
w lp. 133 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 57 z 1986 r.",
38)
lp. 135 skreśla się,
39)
lp. 136 oraz 138-145 otrzymują brzmienie:
"136O-s1 - roczne sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz o stanie urządzeń oczyszczających31 styczniajednostki organizacyjne wnoszące opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego w wysokości 800 tys. zł i więcej rocznie, a jednostki usytuowane w woj. katowickim i krakowskim o 100% wyższe, łącznie dla rodzajów zanieczyszczeń z procesów spalania paliw (pyły, tlenek węgla, dwutlenek siarki i tlenki azotu) oraz pozostałych procesów technologicznych, z wyjątkiem zamkniętych obiektów podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznychz. nr 25 z 1986 r."
13 lutegowydziały ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii urzędów wojewódzkich
"138O-s3 - roczne sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń31 styczniajednostki organizacyjne wnoszące opłaty za pobór z ujęć własnych rocznie 5.000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20.000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub odprowadzające rocznie 20.000 m3 i więcej ścieków, z wyjątkiem zakładów wodociągów i kanalizacji nadzorowanych przez Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jednostek zużywających wyłącznie wodę zakupioną od zakładów wodociągów i kanalizacji i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do kanalizacji miejskiej oraz państwowych gospodarstw rolnych i ferm zużywających wodę na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej), z wyjątkiem podanym pod lp. 136z. nr 25 z 1986 r.
20 lutegowydziały ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii urzędów wojewódzkich
139O-s4 - sprawozdanie o poborze wody w celu nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełnianiu stawów rybnych25 styczniawojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych, państwowe gospodarstwa rybackie, okręgowe zarządy lasów państwowych nadzorujące gospodarkę wodną na nawodnionych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej, na stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcejz. nr 25 z 1986 r.
9 lutegowydziały ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii urzędów wojewódzkich
140O-s5 - roczne sprawozdanie o komunalnych oczyszczalniach ścieków10 styczniajednobranżowe przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz wielobranżowe przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowejz. nr 25 z 1986 r.
23 styczniawydziały ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii urzędów wojewódzkich
141O-s6 - roczne sprawozdanie o odpadach przemysłowych uciążliwych dla środowiska31 styczniajednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim są Ministrowie: Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komunikacji, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Minister - Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej, wytwarzające w ciągu roku 1 tys. ton i więcej odpadów uciążliwych dla środowiska lub posiadające nagromadzony na swoim terenie 1 mln ton i więcej odpadów, bez względu na ilość odpadów wytworzonych w ciągu rokuz. nr 25 z 1986 r.
13 lutegowydziały ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii urzędów wojewódzkich
142P-01 - miesięczny meldunek o produkcji, zatrudnieniu i wynagrodzeniach2 dnia roboczego do godz. 12.00jednostki gospodarki uspołecznionej zaliczone do działu "Przemysł", branże 011-291, tj. przedsiębiorstwa (spółdzielnie), zakłady przemysłowe samodzielnie bilansujące, wyodrębnione organizacyjnie zarządy wchodzące w skład kombinatów i wielozakładowych przedsiębiorstw przemysłowych, zakłady przemysłowe zrzeszone w zakładach doskonalenia zawodowego, jednostki przemysłowe drobnej wytwórczości, tj. państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe drobnej wytwórczości w resorcie handlu wewnętrznego i usług i zakłady terenowych organów administracji państwowej, spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, Centralnym Związku Spółdzielni Inwalidów, Centralnym Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelia", Centralnym Związku Spółdzielni Niewidomych, Centralnym Związku Spółdzielni Budowlanych, zakłady przemysłowe organizacji społecznychz. nr 50 z 1986 r., zm. z. nr 83 z 1986 r.
143P-02 - miesięczne sprawozdanie o produkcji według ilości3 dnia roboczegojednostki określone pod lp. 142 oraz samodzielnie bilansujące gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oznaczone symbolem 86 w członie C numeru statystycznego, zakłady spółdzielni handlowych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców, z branżą 619, prowadzące działalność przemysłowąz. nr 50 z 1986 r.
144P-03x - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach17 dnia kalendarzowegojednostki określone pod lp. 142 oraz zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłowych i związki spółdzielni oznaczone symbolem 24 i 54 w członie C numeru statystycznegoz. nr 50 z 1986 r.
za IV kwartałsamodzielnie bilansujące gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
145P-04 - miesięczne sprawozdanie z realizacji dostaw materiałów i wyrobów objętych zamówieniami rządowymi3 dnia roboczegoprzedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, zakłady samodzielnie bilansujące, zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa zagraniczne, które podpisały umowy z jednostkami składającymi zamówienia na dostawę wyprodukowanych materiałów, wyrobów i usług remontowo-budowlanych objętych zamówieniami rządowymiz. nr 58 z 1986 r."
13 dnia kalendarzowegojednostki składające zamówienia rządowe na materiały, wyroby i usługi remontowo-budowlane w latach 1987-1989, wymienione szczegółowo w zarządzeniu
40)
w lp. 146 w rubryce 5 wyrazy "z. nr 26 z 1985 r." zastępuje się wyrazami "z. nr 50 z 1986 r.",
41)
lp. 147 i 148 otrzymują brzmienie:
"147P-06 - jednorazowe sprawozdanie o zmianowości pracy w dniu ... października4 listopadajednostki określone pod lp. 146 nadzorowane przez Ministrów: Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komunikacji, Łączności, Kultury i Sztuki, Oświaty i Wychowania, Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej oraz zrzeszone w RSW "Prasa-Książka-Ruch"z. nr 50 z 1986 r.
148P-10 - jednorazowe sprawozdanie o wykonaniu norm pracy za maj19 czerwcajednostki określone pod lp. 146 nadzorowane przez Ministrów: Górnictwa i Energetyki (z wyjątkiem branż 031-039), Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (z wyjątkiem branż 241, 256), Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komunikacji, Łączności, Kultury i Sztuki oraz Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej (z wyjątkiem branży 234)z. nr 50 z 1986 r."
42)
w lp. 151 w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 15 z 1986 r.",
43)
lp. 152, 154, 155 i 156 otrzymują brzmienie:
"152P-26 - półroczne sprawozdanie o rentowności produkcji sprzedanej oraz grup wyrobów i wyrobów20 lipca

7 lutego

jednostki gospodarki uspołecznionej zaliczone do branż 011-289, tj. przedsiębiorstwa oznaczone pierwszą cyfrą 2, 4, 5 i 6 w członie C numeru statystycznego i zakłady przemysłowe samodzielnie bilansujące, wchodzące w skład wielozakładowych przedsiębiorstw przemysłowych, oznaczone pierwszą cyfrą 9 w członie C numeru statystycznego, nadzorowane przez Ministrów: Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komunikacji, Łączności, Górnictwa i Energetyki (z wyjątkiem elektrowni i elektrociepłowni, kopalni węgla kamiennego)z. nr 15 z 1986 r."
27 lipca

14 lutego

kombinaty i przedsiębiorstwa wielozakładowe, w których skład wchodzą zakłady samodzielnie bilansujące, nadzorowane przez ministrów określonych wyżej
raz w roku

7 lutego

spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich
"154P-30 - roczne sprawozdanie o produkcji i zatrudnieniu według zakładów w przedsiębiorstwie przemysłowym5 lutegojednostki, którym zostały nadane numery statystyczne o symbolu branży przemysłu 011-289, tj. przedsiębiorstwa (spółdzielnie), zakłady przemysłowe samodzielnie bilansujące oraz wyodrębnione organizacyjnie zarządy wchodzące w skład kombinatów i wielozakładowych przedsiębiorstw przemysłowych, warsztaty szkolne szkół podległych Ministrowi Oświaty i Wychowania, warsztaty przy zakładach karnych, zakłady zrzeszone w zakładach doskonalenia zawodowegoz. nr 41 z 1986 r.
155P-32 - roczne sprawozdanie o produkcji wyrobów i usługach w przedsiębiorstwie przemysłowym5 lutegojednostki określone pod lp. 154z. nr 41 z 1986 r.
156P-45 - półroczny meldunek o postępie technicznym7 lipca

7 stycznia

jednostki, którym zostały nadane numery statystyczne o symbolu branży przemysłu 011-291, tj. przedsiębiorstwa państwowe i zakłady samodzielnie bilansujące oznaczone w zakresie szczebla organizacyjnego (pierwsza cyfra członu C numeru statystycznego) symbolem 2, 5, 6 i 9 oraz symbolem 4 (w których skład nie wchodzą zakłady oznaczone symbolem 9)z. nr 50 z 1986 r."
44)
w lp. 158 i 159: w rubryce 4 wyrazy "pod lp. 156" zastępuje się wyrazami "pod lp. 157",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 41 z 1986 r.",

45)
lp. 160 otrzymuje brzmienie:
"160P-54 - roczne sprawozdanie o produkcji i zatrudnieniu w zakładzie przemysłowym przedsiębiorstwa nieprzemysłowego16 styczniaprzedsiębiorstwa, spółdzielnie i jednostki nieprzemysłowe (budowlane, rolne, leśne, transportowe, handlowe, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, jednostki budżetowe), zaliczone do branż różnych od 011 do 291, posiadające zakłady przemysłowe, z wyjątkiem przedsiębiorstw nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, sporządzających sprawozdania na formularzu U-02z. nr 40 z 1986 r."
46)
w lp. 161: w rubryce 4 dodaje się na końcu wyrazy: "szczegółowo określone w zarządzeniu",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 19 z 1986 r.",

47)
lp. 162 otrzymuje brzmienie:
"162R-02 - sprawozdanie o zakupie, zużyciu oraz stanie zapasów nawozów sztucznych i wapniowych w uspołecznionych gospodarstwach rolnych za rok gospodarczy25 lipcajednostki gospodarki uspołecznionej szczegółowo określone w zarządzeniu, posiadające użytki rolnez. nr 19 z 1986 r."
48)
w lp. 163: w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "jednostki określone w lp. 162",

w rubryce 5 wyrazy "z. nr 77 z 1983 r." zastępuje się wyrazami "z. nr 19 z 1986 r.",

49)
w lp. 164 i 165 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 66 z 1986 r.",
50)
w lp. 166: w rubryce 2 skreśla się wyrazy "od 1986 r.",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 66 z 1986 r.",

51)
w lp. 172: w rubryce 3 użyte 4 razy wyrazy "15 sierpnia" zastępuje się wyrazami "14 lutego",

a wyrazy "31 lipca" zastępuje się wyrazami "10 lutego",

w rubryce 4 skreśla się wyrazy "i rozliczające się w roku gospodarczym",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 86 z 1986 r.",

52)
w lp. 173: w rubryce 3 wyrazy "31 stycznia, 15 sierpnia, 20 stycznia, 31 lipca" zastępuje się odpowiednio wyrazami "14 lutego, 1 sierpnia, 10 lutego, 20 lipca",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 86 z 1986 r.",

53)
w lp. 174: w rubryce 3 wyrazy "30 listopada, 20 listopada" zastępuje się odpowiednio wyrazami "31 maja, 20 maja",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 86 z 1986 r.",

54)
w lp. 175: w rubryce 3 wyrazy "15 sierpnia, 31 lipca" zastępuje się odpowiednio wyrazami "14 lutego, 10 lutego",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "z. nr 86 z 1986 r.",

55)
w lp. 188 i 189 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 30 z 1986 r.",
56)
w lp. 191: w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "szkoły podstawowe specjalne, filie szkół podstawowych specjalnych przy zakładach społecznej służby zdrowia i w pogotowiach opiekuńczych",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 30 z 1986 r.",

57)
w lp. 194: w rubryce 3 wyrazy "5 października" zastępuje się wyrazami "6 października",

w rubryce 5 dodaje się na końcu wyrazy "zm. z. nr 30 z 1986 r.",

58)
w lp. 195: w rubryce 3 wyrazy "19 listopada" zastępuje się wyrazami "21 listopada",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 30 z 1986 r.",

59)
w lp. 196: w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 30 z 1986 r.",
60)
po lp. 196 dodaje się lp. 196a w brzmieniu:
"196aS-10 - sprawozdanie z nauczania języków obcych w szkołach, stan na początku roku szkolnego6 październikaszkoły podstawowe dla młodzieży niepracującej i pracujących, podstawowe studia zawodowe, licea ogólnokształcące dla niepracujących i pracujących, szkoły zawodowe dla niepracujących i pracującychz. nr 30 z 1986 r."
61)
w lp. 197: w rubryce 4 skreśla się wyrazy "oddziały doskonalenia nauczycieli",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 35 z 1986 r.",

62)
lp. 198 otrzymuje brzmienie:
"198S-12 - sprawozdanie o sprawności kształcenia10 styczniajednostki określone pod lp. 197z. nr 35 z 1986 r."
63)
w lp. 199-203 w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 35 z 1986 r.",
64)
w lp. 204: w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "szkoły wyższe, z wyjątkiem podanym pod lp. 197",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 35 z 1986 r.",

65)
lp. 205 skreśla się,
66)
lp. 206 otrzymuje brzmienie:
"206S-22 - sprawozdanie o jednostkach organizacyjnych oraz zatrudnieniu w szkolnictwie wyższym20 styczniaszkoły wyższe, zarządy inwestycji szkół wyższych, zarząd osiedla mieszkaniowego "Przyjaźń" w Warszawie, stołówki i bufety studenckie w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Prewentorium Przeciwgruźlicze w Maciejowcu, Dom Pracy Twórczej w Ustroniu, jednostki PAN finansowane z gałęzi 81, z wyjątkiem podanym pod lp. 197z. nr 35 z 1986 r."
67)
w lp. 207 i 208 w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 35 z 1986 r.",
68)
w lp. 213: w rubryce 3 wyrazy "26 dnia kalendarzowego" zastępuje się wyrazami "25 dnia kalendarzowego",

w rubryce 4 wyrazy "(branże 501-581)" zastępuje się wyrazami "(gałąź 50-58)", a wyrazy "(branże 591-599)" wyrazami "(gałąź 59)",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 75 z 1986 r.",

69)
lp. 214 otrzymuje brzmienie:
"214T-02 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach16 dnia kalendarzowegoprzedsiębiorstwa państwowe i inne jednostki gospodarki uspołecznionej, zaliczone do działu "Transport" (gałąź 50-58) i "Łączność" (gałąź 59), z wyjątkiem jednostek budżetowych i jednostek na narzutachz. nr 75 z 1986 r."
w tym:
25 dnia kalendarzowegoprzedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa, państwowa jednostka organizacyjna "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"
70)
lp. 215 otrzymuje brzmienie:
"215T-03 - miesięczny meldunek o realizacji zadań gospodarczych w transporcie i łączności2 dnia roboczegoprzedsiębiorstwa państwowe i inne jednostki gospodarki uspołecznionej, działające według zasad rozrachunku gospodarczego, zaliczone do działów: "Transport" (gałęzie 50-57) i "Łączność" (gałąź 59), z wyjątkiem spółdzielni transportowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy (branża 511)z. nr 69 z 1986 r."
w tym:
3 dnia roboczegoprzedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa, państwowa jednostka organizacyjna "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"
71)
w lp. 230: w rubryce 3 wyrazy "25 stycznia" zastępuje się wyrazami "20 stycznia",

w rubryce 4 wyraz "branżowego" zastępuje się wyrazem "specjalizowanego",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 64 z 1986 r.",

72)
w lp. 235: w rubryce 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "24 dnia kalendarzowego",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 9 z 1986 r.",

73)
w lp. 236: w rubryce 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "28 dnia kalendarzowego",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 9 z 1986 r.",

74)
w lp. 237 w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 9 z 1986 r.",
75)
w lp. 238: w rubryce 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "23 dnia kalendarzowego",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 9 z 1986 r.",

76)
lp. 239 otrzymuje brzmienie:
"239T-40 - półroczne sprawozdanie ze stanu floty i kontenerów przedsiębiorstw żeglugi morskiej17 dnia kalendarzowegojednostki określone pod lp. 235z. nr 9 z 1986 r."
77)
lp. 272 otrzymuje brzmienie:
"272U-03x - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach gospodarki uspołecznionej prowadzących działalność usługową, zaliczonych do gałęzi: "pozostałe branże produkcji materialnej" oraz działu: "pozostałe branże usług niematerialnych"16 dnia kalendarzowegoprzedsiębiorstwa (spółdzielnie), zakłady i oddziały samodzielnie bilansujące, zaliczone do gałęzi: "pozostałe branże produkcji materialnej" (branża 681-683) oraz działu: "pozostałe branże usług niematerialnych" (branże 891-899)z. nr 51 z 1986 r."
78)
w lp. 273 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy: "zm. z. nr 78 z 1986 r.",
79)
w lp. 277 i 278 w rubryce 4 po wyrazach "radia i telewizji" dodaje się wyrazy "(w zakresie opłat abonamentowych - za pośrednictwem państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon")" i na końcu rubryki dodaje się wyrazy "za jednostki budżetu terenowego świadczące usługi wymienione wyżej - odpowiednie wydziały urzędów wojewódzkich, a w m. st. Warszawie, Krakowie i Łodzi - urzędów miejskich",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy: "zm. z. nr 78 z 1986 r.",

80)
w lp. 280: w rubryce 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "18 dnia kalendarzowego",

w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 47 z 1986 r.",

81)
po lp. 280 dodaje się lp. 280a-280e w brzmieniu:
"280aZ-01 - roczne sprawozdanie o stanie i ruchu zatrudnionych8 styczniajednostki gospodarki uspołecznionej państwowe i spółdzielcze, organizacje społeczne w zakresie wydzielonej organizacyjnie działalności gospodarczej, z wyjątkiem: jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (poza zawodowymi strażami pożarnymi) oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnychz. nr 43 z 1986 r.
280bZałącznik do sprawozdania Z-01 - pracujący według wieku8 styczniajednostki określone pod lp. 280a, do których zwrócą się organy statystykiz. nr 43 z 1986 r.
280cZ-02 - roczne sprawozdanie o stanie zatrudnienia w organizacjach politycznych, działalności statutowej (podstawowej) organizacji społecznych oraz w instancjach związków zawodowych ogólnokrajowych5 styczniaorganizacje polityczne, organizacje społeczne w zakresie działalności podstawowej (statutowej) i gospodarczej nie wyodrębnionej, instancje związków zawodowych ogólnokrajowychz. nr 43 z 1986 r.
280dZ-03 - roczne sprawozdanie organizacji politycznych, społecznych oraz instancji związków zawodowych ogólnokrajowych z zatrudnienia, wynagrodzeń i niektórych danych finansowych5 lutego o zasięgu ogólnokrajowym

1 lutego o zasięgu regionalnym lub lokalnym

organizacje polityczne, społeczne oraz instancje związków zawodowych ogólnokrajowychz. nr 48 z 1985 r.; zm. z. nr 42 z 1986 r.
280eZałącznik do sprawozdania Z-03 - roczne sprawozdanie organizacji politycznych, społecznych oraz instancji związków zawodowych ogólnokrajowych z zatrudnienia, wynagrodzeń i niektórych danych finansowych5 lutegokomitety centralne, zarządy główne (organy równorzędne) organizacji politycznych i organizacji społecznych o ogólnokrajowym zasięgu działania oraz instancje związków zawodowych ogólnokrajowychz. nr 48 z 1985 r.; zm. z. nr 42 z 1986 r."
82)
w lp. 281 w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 84 z 1986 r.",
83)
po lp. 281 dodaje się lp. 281a w brzmieniu:
"281aZ-09 - sprawozdanie o działalności samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego oraz zakładu budżetowego sfery produkcji materialnej30 listopadaprzedsiębiorstwa państwowe i zakłady budżetowe, zaliczone do sfery produkcji materialnej, do których zostanie przesłany formularzz. nr 29 z 1986 r."
84)
w lp. 282: w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"jednostki gospodarki uspołecznionej zaliczone do działów: "Przemysł" (branże 011-289) i "Budownictwo" (branże 311-388) - bez jednostek nadzorowanych przez Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (branże 072 i 351), "Rolnictwo" (branże 401-438) - wyłącznie jednostki nadzorowane przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, "Leśnictwo" (branże 451-481), "Transport" (branże 501-573), "Łączność" (branże 591-593), "Handel" (branże 611-618, 621-648) - wyłącznie jednostki nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług oraz zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i branża 619 - jednostki nadzorowane przez Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców oraz Centralę Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, "Gospodarka komunalna" (branże 701-728), z wyjątkiem spółek wodno-ściekowych, "Ochrona zdrowia i opieka społeczna" (branże 851, 853-855, 861) - jednostki nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej; jednostki zrzeszone w: Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, Centralnym Związku Spółdzielni Budowlanych, Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, Centralnym Związku Spółdzielni Inwalidów, Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich, Centralnym Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 45 z 1986 r.",

85)
w lp. 283: w rubryce 4 na końcu dodaje się wyrazy

"nadzorowane przez Ministrów: Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komunikacji, Łączności, Handlu Wewnętrznego i Usług, Handlu Zagranicznego, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Kultury i Sztuki, Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców, Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich, Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, podległe terenowym organom administracji państwowej",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 67 z 1986 r.",

86)
lp. 284 otrzymuje brzmienie:
"284Z-19 - sprawozdanie o wypadkach przy pracy10 dnia kalendarzowego po każdym kwartalejednostki gospodarki uspołecznionej zaliczone do działów: "Przemysł" (branże 011-291), "Budownictwo" (branże 311-391), "Rolnictwo" (branże 401-441), "Leśnictwo" (branże 451-491), "Transport" (branże 501-581), "Łączność" (branże 591-599), "Handel" (branże 611-651), "Pozostałe gałęzie produkcji materialnej" (branże 661- 691), "Gospodarka komunalna" (branże 701-731), z wyjątkiem jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Komendzie Głównej Straży Pożarnych, zrzeszonych w Centralnym Związku Rzemiosła, izb rzemieślniczych, spółek wodnych, jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnychz. nr 56 z 1986 r."
15 stycznia

(po roku)

jednostki podległe Związkowi Zakładów Doskonalenia Zawodowego, służby komunalne, leśne, transportowe terenowych organów administracji państwowej
87)
w lp. 285: w rubryce 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"jednostki określone pod lp. 284, z podanymi tam wyjątkami, oraz jednostki gospodarki uspołecznionej zaliczone do działów: "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne" (branże 741-761), "Nauka i rozwój techniki" (branże 771-788), "Oświata i wychowanie" (branże 791-824), "Kultura i sztuka" (branże 831-849), "Ochrona zdrowia i opieka społeczna" (branże 851-862), "Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek" (branże 871-889), "Pozostałe branże usług niematerialnych" (branże 891-899), "Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości" (branże 911-924), "Finanse i ubezpieczenia" (branże 941-952), "Organizacje polityczne, związków zawodowych i inne" (branże 961-972), jednostki gospodarki nie uspołecznionej zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę, jednostki zrzeszone w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych",

88)
w lp. 286: w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 33 z 1986 r.",
89)
w lp. 287: w rubryce 5 dodaje się na końcu po średniku wyrazy "zm. z. nr 48 z 1986 r.",
90)
w lp. 288: w rubryce 4 skreśla się wyrazy "Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych",

w rubryce 5 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "z. nr 49 z 1986 r.".