Monitor Polski

M.P.1954.A-48.664

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 1954 r.

UCHWAŁA NR 263
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 1954 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 927 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Za datę dokonania obrotu uważa się:

1) przy rozliczeniach inkasowych (akceptowych i bezakceptowych) - datę złożenia (wysłania) żądania zapłaty do inkasa bankowego;

2) przy rozliczeniach pozainkasowych - datę wysłania faktury bądź innego dokumentu zastępującego fakturę do odbiorcy, albo przy sprzedaży gotówkowej - datę wpłaty przez odbiorcę należności wynikającej z faktury;

3) w przypadku, o którym mowa w § 27 - dzień zużycia lub stwierdzenia zużycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem.";

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek jest płatny za okresy dekadowe, liczone od pierwszego dnia miesiąca (od dnia 1 do 10, od 11 do 20 oraz od 21 do końca miesiąca), od obrotów dokonanych w danej dekadzie - w ciągu 13 dni po upływie dekady na rachunek właściwego terytorialnie dla płatnika organu finansowego (tj. do dnia 23 danego miesiąca oraz do dnia 3 i 13 następnego miesiąca).";

3) w § 30 ust. 2 w zdaniu drugim liczbę "25" zastępuje się liczbą "23".

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1954 r.