Zm.: uchwała w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1973.5.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 1973 r.

UCHWAŁA Nr 16
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 1973 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego uchwala, co następuje:
W uchwale nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 60, poz. 398) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Wysokość kredytu bankowego przyznawanego na budownictwo jednorodzinne, realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych, nie może przekroczyć 60%, a w razie budowy na terenie wszystkich wsi oraz na terenie miast liczących nie więcej niż 2.000 mieszkańców dla zatrudnionych w tych miejscowościach nauczycieli oraz osób zaliczanych do fachowego personelu służby zdrowia i służby rolnej - 80% normatywnych kosztów budowy domu (lokalu) o powierzchni użytkowej do 110 m2.

3. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska i Centralną Radą Związków Zawodowych oraz po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego zróżnicuje oprocentowanie kredytu bankowego udzielanego na budownictwo jednorodzinne realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych, zwiększając przy większym kredycie wysokość jego oprocentowania.";

2)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Warunkiem przyznania kredytu bankowego na spółdzielcze budownictwo jednorodzinne realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - niezależnie od wymagań, o których mowa w ust. 1 - jest zgromadzenie wkładów własnych w wysokości co najmniej 20% globalnych kosztów budowy domów jednorodzinnych (lokali w małych domach mieszkalnych).";

3)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Zobowiązuje się Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, do ustalania w porozumieniu z Ministrem Finansów i Centralną Radą Związków Zawodowych oraz po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego wysokości wkładów własnych członków spółdzielni na mieszkania lokatorskie i własnościowe w spółdzielczym budownictwie wielorodzinnym oraz na mieszkania własnościowe w spółdzielczym budownictwie niskim, realizowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe lokatorsko-własnościowe i spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe w zabudowie zwartej (szeregowe, małe domy mieszkalne itp.) - w formie stawek ryczałtowych, liczonych w złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

2. Stawki ryczałtowe powinny być zróżnicowane w zależności od wielkości miasta, strefy zabudowy oraz stopnia wyposażenia mieszkania. Powinny one być ustalane na okresy trzyletnie.

3. Do spółdzielczego budownictwa niskiego, realizowanego przez spółdzielnie mieszkaniowe lokatorsko-własnościowe i spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe w zabudowie zwartej, mają zastosowanie zasady finansowania spółdzielczego budownictwa wielorodzinnego w odniesieniu do mieszkań własnościowych.";

4)
w § 11 i 12 oraz w § 14 ust. 1 wyrazy "na terenie wsi oraz na terenie osiedli i miast liczących do 2.000 mieszkańców" zastępuje się wyrazami "na terenie wszystkich wsi oraz na terenie miast liczących nie więcej niż 2.000 mieszkańców";
5)
w § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Okres spłaty kredytu na uzupełnienie wkładów własnych nie może przekraczać 5 lat.

4. Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania i spłaty kredytu bankowego, o którym mowa w ust. 1, określi Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych.";

6)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W uzasadnionych wypadkach osobom ubiegającym się o spółdzielcze mieszkania lokatorskie może być przyznana pomoc bezzwrotna na częściowe uzupełnienie wkładów własnych.

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1, udzielają w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżetach terenowych organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw, prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty); prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą uprawnienia do udzielania pomocy przekazać organom do spraw lokalowych prezydiów dzielnicowych rad narodowych.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przyznana:

1) w granicach do 80% wymaganego wkładu:

a) osobom, których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny nie przekracza 800 zł,

b) osobom przekwaterowywanym z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub zniszczonych na skutek klęski żywiołowej, przekwaterowywanym z mieszkań niezbędnych jednostkom gospodarki uspołecznionej, ciężko poszkodowanym inwalidom - pod warunkiem, że wymienione osoby nie uzyskają na ten cel pomocy bezzwrotnej z innego źródła, a ich miesięczny dochód netto przypadający na 1 członka rodziny nie przekracza 1.200 zł,

2) w szczególnie uzasadnionych wypadkach w granicach do 40% wymaganego wkładu - osobom, których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny nie przekracza 1.000 zł.

4. Szczegółowe warunki i tryb udzielania bezzwrotnej pomocy na uzupełnienie wkładów ustali Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.