Zm.: uchwała w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1983.38.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1983 r.

UCHWAŁA Nr 156
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 8 uchwały nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
2)
w ust. 1 w pkt 2 końcowe wyrazy począwszy od wyrazów: "z tym że" zastępuje się wyrazami: "z zastrzeżeniem ust. 2",
3)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W odniesieniu do mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych, wystawionych do dnia 31 grudnia 1982 r., stosuje się w okresie do dnia 31 grudnia 1987 r. zasady ustalone w uchwale nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności, z tym że różnicę premii gwarancyjnej, o której mowa w § 5 ust. 4 i 5 tej uchwały, przelewa się na rachunek bankowy spółdzielni mieszkaniowej lub na rachunek kredytowy oszczędzającego na budownictwo indywidualne. Środki te mogą być przeznaczane na częściową spłatę kredytu bankowego, na zmniejszenie wysokości bądź na pokrycie miesięcznych opłat za mieszkania spółdzielcze w pierwszych miesiącach po ich zasiedleniu albo na pokrycie kosztów dodatkowego wyposażenia mieszkania."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.