Zm.: uchwała w sprawie zasad odpłatności konsumentów za usługi świadczone przez placówki żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania tych placówek.

Monitor Polski

M.P.1982.10.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 55
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 1982 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności konsumentów za usługi świadczone przez placówki żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania tych placówek.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za usługi świadczone przez placówki żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania tych placówek (Monitor Polski z 1972 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 28, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia";
2)
wstęp do uchwały otrzymuje brzmienie:

"W celu uporządkowania i ujednolicenia zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania tej działalności - Rada Ministrów uchwala, co następuje:";

3)
w § 1:
a)
w ust. 1 skreśla się wyraz "placówek", a wyraz "prowadzonych" zastępuje się wyrazem "prowadzonego",
b)
w ust. 2:
w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz "placówek", a wyraz "prowadzonych" zastępuje się wyrazem "prowadzonego",
pkt 2 i 4 otrzymują brzmienie:

"2) w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem przedsiębiorstw resortu spraw wewnętrznych",

"4) w zakładach, w których żywienie prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe "Konsumy", a których pracownicy uprawnieni są do korzystania z żywienia na odrębnych zasadach";

4)
w § 2 dodaje się na końcu wyrazy: "oraz w uspołecznionych zakładach gastronomicznych sieci otwartej";
5)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania żywienia pracowników w zakładach gastronomicznych sieci zamkniętej, zakłady pracy mogą zorganizować żywienie przyzakładowe pracowników w uspołecznionych zakładach gastronomicznych sieci otwartej w granicach posiadanych przez te zakłady rezerw zdolności produkcyjno-usługowych.

2. Do zlecenia żywienia pracowników w uspołecznionych zakładach gastronomicznych sieci otwartej są uprawnione:

1) jednostki organizacyjne prowadzące działalność w rozproszonych placówkach,

2) zakłady pracy zwarte, w których brak jest możliwości zorganizowania własnej stołówki lub zlecenia żywienia innemu zakładowi pracy.

3. W uspołecznionych zakładach gastronomicznych sieci otwartej, prowadzących żywienie przyzakładowe pracowników, nie można ograniczać usług gastronomicznych świadczonych konsumentom indywidualnym.

4. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług ustala zasady organizacji żywienia przyzakładowego; nie dotyczy to zasad organizacji żywienia przyzakładowego w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, dla których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub właściwy terenowy organ administracji państwowej.";

6)
w § 4 w ust. 4 wyrazy: "Ministra Handlu Wewnętrznego" zastępuje się wyrazami: "Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług";
7)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W żywieniu przyzakładowym należy stosować pracownicze i niepracownicze karty abonamentowe na posiłki.

2. Uprawnienia do otrzymania posiłków na podstawie pracowniczych kart abonamentowych przysługują:

1) pracownikom zakładu pracy prowadzącego żywienie przyzakładowe lub zlecającego prowadzenie tego żywienia,

2) pracownikom innych zakładów pracy, które na podstawie zawartej umowy z zakładem pracy prowadzącym żywienie uczestniczą w kosztach prowadzenia tego żywienia,

3) pracownikom szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, którzy na podstawie przepisów szczególnych nie mają uprawnień do korzystania z posiłków w stołówkach prowadzonych przez te szkoły i placówki,

4) emerytom i rencistom zakładów pracy wymienionych w pkt 1-3,

5) uczniom szkół przyzakładowych, międzyzakładowych oraz studentom odbywającym praktyki w zakładach pracy,

6) pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej zatrudnionym w lecznictwie ambulatoryjnym przy zakładzie pracy prowadzącym żywienie przyzakładowe lub zlecającym prowadzenie tego żywienia,

7) pracownikom zakładów pracy wymienionych w pkt 1-3 i 6, korzystającym z urlopów wychowawczych.

3. Uprawnienie do całodziennego wyżywienia na podstawie pracowniczych kart abonamentowych przysługuje osobom wymienionym w ust. 2, zamieszkującym w hotelach pracowniczych, pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych, dla których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub właściwy terenowy organ administracji państwowej, oraz pracownikom, którym takie uprawnienie zostanie przyznane decyzją kierownika zakładu pracy.

4. Osobom wymienionym w ust. 3, korzystającym z żywienia przyzakładowego zorganizowanego w uspołecznionych zakładach gastronomicznych sieci otwartej, pracownicze karty abonamentowe przysługują tylko na posiłek obiadowy.

5. Pracownicze karty abonamentowe powinny być sprzedawane na kolejne dni pracy lub na dni wybrane, dostosowane do zmianowości pracy, i tylko takie karty mogą być objęte dopłatą zakładów pracy.";

6. Osoby nie wymienione w ust. 2 mogą korzystać z posiłków wydawanych przez zakład pracy na podstawie niepracowniczych kart abonamentowych i z posiłków nieabonamentowych.";

8)
w § 7:
a)
ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Opłatność konsumentów za posiłki (z wyjątkiem regeneracyjnych wzmacniających, o których mowa w ust. 3) wydawane na podstawie pracowniczych kart abonamentowych osobom wymienionym w § 5 ust. 2 oraz za abonamentowe i nieabonamentowe posiłki regeneracyjne ogólnie dostępne, wydawane do spożycia osobom wymienionym w § 5 ust. 2 pkt 1-3, 5 i 6 w czasie regulaminowych przerw w pracy, obejmuje wyłącznie koszt surowca zużytego do produkcji tych posiłków, obliczony według obowiązujących cen detalicznych, pomniejszony o 10%.

2. Odpłatność konsumentów za posiłki nieabonamentowe jednorazowe (z wyjątkiem regeneracyjnych wzmacniających, o których mowa w ust. 3, oraz regeneracyjnych ogólnie dostępnych, o których mowa w ust. 1), wydawane osobom wymienionym w § 5 ust. 2, obejmuje koszt surowca zużytego do produkcji tych posiłków, obliczony według zasad podanych w ust. 1, zwiększony o narzut w wysokości nie przekraczającej 20%.

3. Maksymalna odpłatność konsumentów za abonamentowe i nieabonamentowe (jednorazowe) posiłki regeneracyjne wzmacniające, wydawane osobom wymienionym w § 5 ust. 2 pkt 1-3, 5 i 6 na podstawie zasad, o których mowa w § 11 ust. 1, obejmuje wyłącznie koszt surowca zużytego do produkcji tych posiłków, obliczony według cen detalicznych, pomniejszony o 20%.

4. Odpłatność konsumentów za posiłki wydawane na podstawie niepracowniczych kart abonamentowych oraz za posiłki nieabonamentowe (jednorazowe), sprzedawane osobom nie wymienionym w § 5 ust. 2, ustala się na poziomie kosztu surowca zużytego do produkcji tych posiłków, obliczonego na podstawie aktualnych cen detalicznych surowców, zwiększonych o narzut w wysokości pozwalającej na pokrycie wszystkich kosztów produkcji i sprzedaży.",

b)
ust. 5 i 7 skreśla się,
c)
w ust. 6 po wyrazach: "Placówki żywienia przyzakładowego" dodaje się wyrazy: "(zakłady i punkty gastronomiczne sieci zamkniętej)",
d)
dodaje się nowy ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Podwyżka odpłatności z tytułu zmiany cen, wprowadzonej uchwałą nr 23 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski Nr 4, poz. 17), nie może przekraczać w stołówkach pracowniczych 18 zł dziennie, a za całodzienne wyżywienie 30 zł.

8. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług w porozumieniu z Ministrem Finansów może wprowadzać zmiany odpłatności za posiłki w szczególnie uzasadnionych wypadkach.";

9)
w § 8:
a)
w ust. 1 wyrazy: "§ 7 ust. 1-5" zastępuje się wyrazami: "§ 7 ust. 1-4",
b)
w ust. 3 wyrazy: "§ 7 ust. 1, 2, 3 i 5" zastępuje się wyrazami: "§ 7 ust. 1-3",
c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W razie organizowania żywienia przyzakładowego w uspołecznionych zakładach gastronomicznych sieci otwartej z obsługą kelnerską konsumenci ponoszą część kosztów tej obsługi przez zwiększenie o 10% odpłatności za posiłki, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 7.";

10)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Różnicę między kosztami żywienia przyzakładowego a odpłatnością konsumentów i innymi wpływami pokrywa w całości zakład pracy.

2. Dopłata zakładu pracy do posiłków abonamentowych wydawanych w uspołecznionym zakładzie gastronomicznym sieci otwartej nie może być wyższa od narzutu stosowanego do cen detalicznych, uzgodnionego w umowie między zakładem gastronomicznym a zakładem pracy. Ponadto zakład pracy pokrywa w ciężar kosztów dopłatę z tytułu zmniejszenia o 10% kosztów surowca (§ 7 ust. 1). Uzgodniony w umowie narzut nie może być wyższy od stosowanego w tym zakładzie gastronomicznym oraz od maksymalnego narzutu ustalonego przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

3. Realizacja żywienia przyzakładowego w uspołecznionym zakładzie gastronomicznym sieci otwartej na podstawie zasad określonych uchwałą może odbywać się jedynie poprzez rzeczywiste spożywanie posiłku w lokalu gastronomicznym na podstawie ważnej na określony dzień pracowniczej karty abonamentowej.";

11)
w § 11:
a)
w ust. 1 wyrazy: "Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac" zastępuje się wyrazami: "Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych", a wyrazy: "oraz Centralną Radą Związków Zawodowych" skreśla się,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi zasady organizacji żywienia przyzakładowego w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, dla których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub terenowy organ administracji państwowej.";

12)
w § 14 wyrazy: "przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw)" zastępuje się wyrazami: "wojewodom i prezydentom miast stopnia wojewódzkiego."
Minister Handlu Wewnętrznego i Usług ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za usługi świadczone przez placówki żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania tych placówek (Monitor Polski z 1972 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 28, poz. 154), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz przepisami ogłoszonymi przed dniem wydania jednolitego tekstu, z zachowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.