Zm.: uchwała w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.216

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1988 r.

UCHWAŁA Nr 147
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 56 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych (Monitor Polski Nr 10, poz. 86 i Nr 16, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Przy obliczaniu wzrostu kosztów własnych produkcji i sprzedaży (obrotu), o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z tytułu podwyżki cen węgla koksu oraz stawek taryfowych energii elektrycznej, dokonanej z dniem 1 sierpnia 1988 r., skutków tej podwyżki nie uwzględnia się.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów energii cieplnej, którzy wzrost kosztów własnych z tytułu podwyżki cen węgla obliczają według zasady określonej w § 2 ust. 2.

3. Minister Finansów, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może zezwolić na uwzględnienie skutków podwyżki cen, o których mowa w ust. 1 w wysokości do 50%.";

2)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów uchwały nie stosuje się również, w razi gdy Minister Finansów zawrze porozumienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195)".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1988 r.