Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

Monitor Polski

M.P.1967.72.354

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1967 r.

UCHWAŁA Nr 312
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1967 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

W celu uznania zasług jednostek organizacyjnych, które wyróżniły się przy zapobieganiu i zwalczaniu powodzi i jej skutków, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 2 uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1961 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi" (Monitor Polski Nr 21, poz. 98) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jednostkom Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i Straży Pożarnych oraz innym państwowym, spółdzielczym i społecznym jednostkom organizacyjnym za ofiarną pomoc i wybitne zasługi przy zapobieganiu i zwalczaniu powodzi i jej skutków."

Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, zainteresowanym ministrem (kierownikom urzędów centralnych) oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.