Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

Monitor Polski

M.P.1974.2.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 1
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1974 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 36, poz. 253, z 1971 r. Nr 11, poz. 89 i z 1973 r. Nr 22, poz. 129) w § 1 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1974 r.