Monitor Polski

M.P.1962.45.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1962 r.

UCHWAŁA Nr 172
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 1962 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.

Na podstawie art. 4 i 5 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 184 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-39, poz. 531, z 1956 r. Nr 4, poz. 30, Nr 63, poz. 747, z 1958 r. Nr 60, poz. 335 i z 1960 r. Nr 39, poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 23:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracownicy, z którymi został rozwiązany stosunek służbowy (pracy), w razie ponownego zatrudnienia w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" lub w innych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji, w których pracownicy objęci są przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych, na stanowisku dającym prawo do dodatku za wysługę lat zachowują poprzedni staż pracy jedynie w tym przypadku, jeżeli przerwa w pracy w wymienionych jednostkach nie trwała dłużej niż trzy miesiące. W razie gdy rozwiązanie stosunku służbowego (pracy) nastąpiło z powodu choroby pracownika, okres trzech miesięcy liczy się od dnia ustania niezdolności do pracy.",

b) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Pracownicy, z którymi został rozwiązany stosunek służbowy (pracy) w związku z przejściem na kolejową rentę starczą lub inwalidzką, zachowują w razie ponownego podjęcia służby (pracy) na stanowiskach dających prawo do dodatku za wysługę lat poprzedni staż pracy wymagany do nabycia prawa do tego dodatku.";

2) w § 24 dodaje się nowe pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) czas pracy zaliczony do wysługi lat na podstawie szczególnych przepisów prawnych,

5) czas urlopu bezpłatnego, w granicach nie przekraczających pięciu lat, udzielonego pracownikowi w związku ze skierowaniem do pracy w innych przedsiębiorstwach resortu komunikacji lub pełnieniem funkcji w związku zawodowym pracowników kolejowych."

§  2. Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w Monitorze Polskim jednolitego tekstu uchwały nr 184 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Monitor Polski Nr A-39, poz. 531) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.