Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Monitor Polski

M.P.2014.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA
KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
z dnia 26 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) uchwala się, co następuje:
W uchwale Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (M.P. z 2007 r. Nr 32, poz. 375 oraz z 2012 r. poz. 927) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Zespół do Spraw Międzynarodowych;";

2)
w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Zespołu do Spraw Międzynarodowych - działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i działu sprawy zagraniczne;".

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.