§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.

Monitor Polski

M.P.1983.42.238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1983 r.
§  1.
W uchwale nr 210 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych (Monitor Polski z 1975 r. Nr 38, poz. 224, z 1979 r. Nr 17, poz. 103 i z 1982 r. Nr 17, poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 skreśla się ust. 2;
2)
w § 4 po wyrazach: "sekretarz Komitetu" dodaje się wyrazy: "przewodniczący sekcji specjalistycznych";
3)
w § 11:
a)
w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "placówki" dodaje się wyrazy: "i komitety naukowe",
b)
w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych",

c)
w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych",

d)
w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach: "za pośrednictwem" dodaje się wyrazy: "Sekretarza Naukowego",
e)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostki wymienione w ust. 1 pkt 7 i w ust. 2 pkt 6 - bezpośrednio do Komitetu Nagród Państwowych",

f)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jednostki określone w ust. 3, za których pośrednictwem są składane wnioski, oraz jednostki wymienione w ust. 1 pkt 8 i w ust. 2 pkt 7 po rozpatrzeniu wniosków przez specjalnie w tym celu powołany zespół kierują je do Komitetu wraz z uzasadnieniem, a w razie powzięcia decyzji o nieprzedstawianiu wniosku Komitetowi - zwracają go wnioskodawcy.";

4)
skreśla się § 13a;
5)
w § 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym za udział w posiedzeniu Komitetu w ciągu doby przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 złotych, a przewodniczącemu posiedzenia - 250 złotych.",

b)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym biorącym udział w posiedzeniach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.",

c)
dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3.