§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1990.35.283

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  1. 1
W uchwale nr 178 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 31, poz. 278 i z 1989 r. Nr 34, poz. 262) w § 5 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) zastępca przewodniczącego - Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń - Jan Janowski;

3) członkowie:

a) Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

b) Minister Łączności,

c) Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

d) Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

e) Minister Przekształceń Własnościowych,

f) Minister Przemysłu,

g) Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

h) Minister Rynku Wewnętrznego,

i) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,

j) Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,

k) Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania,

l) minister-członek Rady Ministrów - Artur Balazs,

ł) minister-członek Rady Ministrów - Witold Trzeciakowski."

1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1990 r. o sprostowaniu błędu (M.P.90.40.315).