Monitor Polski

M.P.2010.35.486

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2010 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces (M. P. Nr 71, poz. 901 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 88) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Komisja jest obowiązana do złożenia sprawozdania w terminie do dnia 30 września 2010 r.".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.