Zm.: uchwała w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych żołnierzy i funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.

Monitor Polski

M.P.1966.23.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1966 r.

UCHWAŁA Nr 115
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 maja 1966 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych żołnierzy i funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 6, poz. 38), art. 25 ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1963 r. Nr 55, poz. 299), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 59 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych żołnierzy i funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej (Monitor Polski Nr 21, poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 pkt 3:
a)
dodaje się nowy przepis oznaczony lit. b) w brzmieniu:

"b) w spłacie należności na rzecz spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wyposażenia mieszkań w meble wbudowane i urządzenia sanitarne, które nie zostały ujęte w kosztach inwestycyjnych, jednakże tylko w tych wypadkach, gdy uzupełnienie wymaganego wkładu przewidziane pod lit. a) nie wyczerpuje wysokości ulgi dodatkowej określonej w § 3 ust. 1,";

b)
dotychczasowe przepisy oznaczone lit. b) i c) oznacza się lit. c) i d);
2)
po § 7 dodaje się nowy § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom zwolnionym z wojskowej służby zawodowej otrzymującym zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową, jak również funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej oraz funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w Milicji Obywatelskiej, posiadającym prawo do pełnej renty z tytułu wysługi lat lub z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, którzy uzyskali mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (lokatorskiej), w spółdzielni budowlano-mieszkaniowej (własnościowej), w spółdzielczym zrzeszeniu budowy domów jednorodzinnych lub z budownictwa indywidualnego w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, przysługuje równoważnik pieniężny za remont (odnawianie, drobne naprawy) tego mieszkania.

2. Równoważnik wypłaca się z kredytów budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości i na zasadach określonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych - każdego w zakresie swego działania - w porozumieniu z Ministrem Finansów."

W sprawach unormowanych w § 7a uchwały nr 59 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 120 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1965 r. w sprawie remontu mieszkań funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.