§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności. - M.P.1963.3.5 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1963.3.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1963 r.
§  1.
W uchwale nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

"§ 28a. 1. Pracownikom uspołecznionych zakładów pracy zatrudnionym na terenie gromad i nie posiadającym więcej niż 1 ha gruntu, w szczególności inżynierom i technikom rolnictwa, zootechnikom, lekarzom weterynarii, inżynierom mechanizacji rolnictwa, inżynierom i technikom melioracji, nauczycielom, lekarzom oraz pielęgniarkom i położnym ze średnim wykształceniem, umarza się do 20% sumy kredytu zaciągniętego na budowę domu na terenie wsi.

2. Warunkiem umorzenia kredytu jest wykonywanie przez kredytobiorcę swojego zawodu na terenie gromady oraz zamieszkiwanie w zbudowanym budynku, co powinno być stwierdzone zaświadczeniem właściwego organu wykonawczego prezydium powiatowej rady narodowej, które kredytobiorca obowiązany jest złożyć w banku raz w roku. Umorzenie dokonywane jest sukcesywnie w miarę spłacania kredytu. Kredytobiorca wpłaca 4/5 raty kredytu, natomiast 1/5 raty zostaje umorzona.

3. Kredyty umarzane są w ciężar środków budżetowych prezydiów powiatowych rad narodowych właściwych dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy."