Zm.: uchwała w sprawie podwyższenia emerytur i rent.

Monitor Polski

M.P.1988.9.76

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1988 r.

UCHWAŁA Nr 47
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia emerytur i rent.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 19 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent (Monitor Polski Nr 3, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 wyrazy "przyznane w okresie do dnia 31 stycznia 1988 r." zastępuje się wyrazami "przyznane w okresie do dnia 31 grudnia 1987 r.";
2)
w § 2:
a)
w ust. 1 wyrazy "przyznane w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 31 stycznia 1988 r." zastępuje się wyrazami "przyznane w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1986 r.",
b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Świadczenia przysługujące na podstawie ustawy, przyznane w okresie od dnia 1 stycznia 1987 r. do dnia 31 grudnia 1987 r., zwiększa się dodatkowo miesięcznie o łączną kwotę 4.000 zł, wypłacaną w dwóch ratach:

1) po 2.700 zł miesięcznie - poczynając od dnia 1 marca 1988 r. oraz

2) po 1.300 zł miesięcznie - poczynając od dnia 1 września 1988 r.",

c)
w ust. 3 powołanie "ust. 1 i 2" zastępuje się powołaniem "ust. 1, 2 i 2a";
3)
w § 4 wyrazy "przyznane w okresie od dnia 1 lutego 1988 r." zastępuje się wyrazami "przyznane w okresie od dnia 1 stycznia 1988 r.";
4)
w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przy zwiększeniu podstawy wymiaru świadczenia nie mają zastosowania ograniczenia wysokości podstawy wymiaru, określone w art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270 oraz z 1986 r. Nr 1, poz. 1) oraz w odrębnych przepisach.";

5)
w § 6 w ust. 2 wyrazy "bez względu na datę ich przyznania" zastępuje się wyrazami "z tym że świadczenia obliczone od ryczałtowych podstaw wymiaru zwiększa się o kwoty określone w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 2a - bez względu na datę ich przyznania";
6)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadczenie przysługujące na podstawie ustaw, o których mowa w § 9 ust. 1, żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej:

1) zwolnionym ze służby w okresie od dnia 1 listopada 1983 r. do dnia 31 grudnia 1986 r. - zwiększa się dodatkowo miesięcznie o łączną kwotę 2.600 zł, wypłacaną w dwóch równych ratach po 1.300 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 marca 1988 r. oraz od dnia 1 września 1988 r.,

2) zwolnionym ze służby w okresie od dnia 1 stycznia 1987 r. do dnia 31 stycznia 1988 r. - zwiększa się dodatkowo miesięcznie o łączną kwotę 4.000 zł, wypłacaną w dwóch ratach:

a) po 2.700 zł miesięcznie - poczynając od dnia 1 marca 1988 r. oraz

b) po 1.300 zł miesięcznie - poczynając od dnia 1 września 1988 r."

Podwyżka świadczeń wynikająca z uchwały nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 1988 r.
1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z uwzględnieniem ust. 2.
2.
Jeżeli wysokość świadczenia i współczynnika waloryzacyjnego, ustalona zgodnie z niniejszą uchwałą, byłaby niższa od ustalonej na podstawie uchwały nr 19 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w brzmieniu obowiązującym przed dniem ogłoszenia niniejszej uchwały, świadczenie wypłaca się w wysokości dotychczasowej, a współczynnik waloryzacyjny nie ulega obniżeniu.