Zm.: uchwała w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.

Monitor Polski

M.P.1983.35.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1983 r.

UCHWAŁA Nr 127
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 235 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule uchwały po wyrazach: "dla przedsiębiorstw państwowych" dodaje się wyrazy: "i spółdzielni";
2)
we wstępie do uchwały po wyrazach: "przedsiębiorstwa państwowe" dodaje się wyrazy: "i spółdzielnie";
3)
w § 1:
a)
w ust. 1 wyrazy: "w I półroczu 1983 r." zastępuje się wyrazami: "w 1983 r. oraz 1984 r.",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprzedaż walut wymienialnych będzie dokonywana na rzecz przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni nie uczestniczących w systemie odpisów dewizowych, które zapewnią najwyższą gospodarczą efektywność ich wykorzystania w dziedzinie produkcji towarowej i usług.";

4)
w § 2 wyrazy: "w I półroczu 1983 r." zastępuje się wyrazami: "w 1983 r. oraz 1984 r.";
5)
w § 3 w pierwszym zdaniu wyraz "określi" zastępuje się wyrazem "określa";
6)
w § 5 po wyrazach: "15 sierpnia 1983 r." dodaje się przecinek i wyrazy: "a za cały okres eksperymentu - do dnia 15 lutego 1985 r."
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.