Monitor Polski

M.P.1984.23.156

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1984 r.

UCHWAŁA Nr 122
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 1984 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 156 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom (Monitor Polski Nr 45, poz. 287 i z 1982 r. Nr 17, poz. 140) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Pracownikowi nie będącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu pracę doktorską lub habilitacyjną bez skierowania zakładu pracy, przysługuje płatny urlop w wymiarze 28 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych oraz obronę pracy doktorskiej lub na przygotowanie się do kolokwium habilitacyjnego.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony przez zakład pracy jednorazowo lub w częściach po uprzednim uzgodnieniu jego terminu. Urlopu udziela się po przedstawieniu pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.