Zm.: uchwała w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

Monitor Polski

M.P.1977.35.172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1977 r.

UCHWAŁA Nr 182
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1977 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 92 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali (Monitor Polski Nr 17, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jednostki wymienione w ust. 1 powinny wysortowywać z surowców wtórnych metali przedmioty ze stali i żeliwa nadające się do dalszego użytkowania bez przetopu, tzw. żelastwo użytkowe, zużywać je na własne potrzeby lub sprzedawać jednostkom gospodarki uspołecznionej, spółdzielniom rzemieślniczym zrzeszonym w Centralnym Związku Rzemiosła oraz własnym pracownikom, zgodnie z przepisami określonymi przez Ministra Gospodarki Materiałowej.";

2)
w § 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sprzedaż przedmiotów ze stali i żeliwa nadających się do dalszego wykorzystania bez przetopu (tzw. żelastwa użytkowego) jednostkom gospodarki nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym, nie wymienionym w ust. 2, będzie dokonywana za pośrednictwem jednostek skupu i zbytu wymienionych w § 1 ust. 2."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.