Monitor Polski

M.P.1984.4.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 21
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1984 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W § 11 w ust. 10 uchwały nr 206 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych (Monitor Polski Nr 24, poz. 210) lp. 7 tabeli otrzymuje brzmienie:
Lp.Procent wzrostu przeciętnego wynagrodzeniaStawka obciążenia w % kwoty wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
"7ponad 11%300"
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń za 1983 r.