Zm.: uchwała w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1968.6.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1968 r.

UCHWAŁA Nr 35
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1968 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski Nr 26, poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) imprezy teatralne, muzyczne, baletowe, estradowe oraz inne imprezy artystyczne i rozrywkowe, wyświetlanie filmów";

2)
w § 7:
a)
w ust. 1 oznaczenie "pkt 3-7" zastępuje się oznaczeniem "pkt 4-7",
b)
po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ceny imprez teatralnych, muzycznych, baletowych, estradowych i innych imprez artystycznych i rozrywkowych ustala Minister Kultury i Sztuki. Ceny usług wyświetlania filmów ustala Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Państwową Komisją Cen."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.