Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów. - M.P.2004.42.734 - OpenLEX

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2004.42.734

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2004 r.

UCHWAŁA Nr 226
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 2004 r.
zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7:
a)
w ust. 1 po wyrazie "zawiadamiają" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a,",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zamiar ustanowienia programu wieloletniego zgodnie z odrębnymi przepisami wymaga uzyskania zgody Prezesa Rady Ministrów, po uprzednim przedstawieniu przez organ wnioskujący założeń programu wieloletniego.",

c)
w ust. 2 wyrazy "Przepisu ust. 1" zastępuje się wyrazami "Przepisów ust. 1 i 1a";
2)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Założenia programu wieloletniego powinny zawierać szczegółową analizę celów realizowanych w poszczególnych latach, uwzględniającą sposób ich realizacji i określenie łącznych nakładów, w tym z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację programu oraz wskazywać, czy program jest:

1) zgodny z Narodowym Planem Rozwoju określonym w odrębnych przepisach oraz służy realizacji podstawowych celów wynikających z tego Planu lub - w odniesieniu do innych celów strategicznych, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa - zgodny z tymi celami,

2) realizowany przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Założenia powinny również określać maksymalny możliwy limit zwiększeń wydatków w danej części budżetowej wynikający z realizacji programu wieloletniego, o ile brak dodatkowych środków finansowych zagraża realizacji innych ważnych zadań realizowanych przez organ wnioskujący.

3. Przy opracowywaniu założeń należy kierować się zasadą niezwiększania wydatków w danej części budżetowej.

4. Założenia są opiniowane przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.";

3)
w § 29:
a)
dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister realizujący lub koordynujący wykonanie programu wieloletniego ustanowionego na podstawie odrębnych przepisów przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o stopniu wykonania celów i zadań ujętych w programie wieloletnim wraz ze szczegółowym określeniem sposobu wykorzystania środków finansowych, które zostały przeznaczone na ich wykonywanie.";

4)
w § 50:
a)
w ust. 1 po wyrazie "kieruje" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Projekt stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy ustanawiającego program wieloletni zgodnie z odrębnymi przepisami jest opracowywany przez właściwego ministra po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".