Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2002.30.482

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2002 r.

UCHWAŁA Nr 139
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2002 r.
zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 13, poz. 221) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Jeżeli w toku prac parlamentarnych organy Sejmu lub Senatu zwrócą się o przedstawienie opinii co do zgodności projektu aktu prawnego z prawem Unii Europejskiej, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej przekazuje przedstawicielowi Rządu opinię Komitetu w tej sprawie oraz uzgadnia kwestie dotyczące terminu i trybu przedstawienia opinii organom Sejmu lub Senatu. W razie braku uzgodnienia - sprawę należy przedstawić Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych.";

2)
po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

"§ 48a. Jeżeli organy Sejmu lub Senatu zwrócą się do ministra lub innego organu (urzędu) administracji rządowej o przedstawienie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi, opinii lub innego materiału w sprawie należącej do właściwości innego ministra lub w której inny minister jest przedstawicielem Rządu, materiały te są przekazywane odpowiednio po uzgodnieniu z właściwym ministrem (przedstawicielem Rządu). Uzgodnieniu podlegają w szczególności kwestie dotyczące terminu i sposobu zaznajomienia się właściwego ministra (przedstawiciela Rządu) z materiałami i ewentualnego zgłoszenia uwag, jak również sposobu i trybu przedstawienia tych materiałów organom Sejmu lub Senatu. W razie braku uzgodnienia - sprawę należy przedstawić Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych."

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".