Zm.: uchwała nr 43 z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.

Monitor Polski

M.P.1961.71.300

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1961 r.

UCHWAŁA Nr 344
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 1961 r.
zmieniająca uchwałę nr 43 z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.

Na podstawie art. 2 i art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w związku z § 2 ust. 1 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski Nr A-57, poz. 722 z późniejszymi zmianami) - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 43 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż (Monitor Polski Nr 15, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1:
a)
lit. a) po wyrazach "na mąkę" dodaje się wyrazy "50%",
b)
lit. b) i d) wyrazy "98%" zastępuje się wyrazami "96%",
c)
lit. c) po wyrazach 50%" dodaje się wyrazy "60%";
2)
w § 3:
a)
lit. a) po wyrazach "na mąkę" dodaje się wyrazy "50%",
b)
lit. b) i d) wyrazy "98%" zastępuje się wyrazami "96%",
c)
lit. c) po wyrazach "50%" dodaje się wyrazy "60%".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.