§ 1. - Zm.: uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego.

Monitor Polski

M.P.1960.26.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.
§  1.
W uchwale nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 15, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zysk niezależny od działalności przedsiębiorstw i nieprawidłowy podlega w połowie wpłacie do budżetu właściwej rady narodowej, a w połowie na rachunek właściwego zjednoczenia z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji zdecentralizowanych.";

b)
skreśla się ust. 6, a ust. 7 oznacza się jako ust. 6;
2)
w § 6 skreśla się ust. 4 i 5, a ust. 6 oznacza się jako ust. 4;
3)
tabela wpłat z zysku do budżetu, stanowiąca załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie:

"TABELA WPŁAT Z ZYSKU DO BUDŻETU

Procentowy udział nakładów osobowych w nakładach ogółem% wpłat przy rentowności do 5% *)
przemysł terenowy materiałów budowlanychpozostały przemysł terenowy
123
do 103055
powyżej10do 152851
"15do 202647
"20do 252443
"25do 302239
"30do 352035
"35do 401831
"40do 451627
"45do 501423
"50do 551219
"551015

*) Przy rentowności powyżej 5% wysokość sławki procentowej wpłat do budżetu zwiększa się o różnicę między osiągniętą rentownością a 5% rentowności (z zaokrągleniem do 0,1%). Np. przy rentowności 11,4% i udziale nakładów osobowych w nakładach ogółem 26% stawka wpłat do budżetu wyniesie dla przedsiębiorstw przemysłu terenowego materiałów budowlanych 22% + 6,4%, czyli 28,4%".