Monitor Polski

M.P.1960.48.225

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1960 r.

UCHWAŁA Nr 177
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 1960 r.
zmieniająca uchwałę nr 141 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu.

§  1. W uchwale nr 141 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu (Monitor Polski Nr 42, poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:

"Karty kwalifikacyjne należy założyć również dla osób, z którymi zawarto umowę zlecenia, ajencyjną lub o akwizycję, jeżeli osobom tym powierzone zostało mienie.";

2) dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Oprócz pracowników, o których mowa w ust. 1, centralnym rejestrem należy objąć osoby, z którymi bez wypowiedzenia rozwiązano z ich winy umowę zlecenia, ajencyjną lub o akwizycję na skutek powstałych niedoborów lub dokonanych nadużyć. W piśmie zawiadamiającym o rozwiązaniu umowy powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W razie rozwiązania umowy o pracę, umowy ulecenia, umowy ajencyjnej lub o akwizycję z osobami wymienionymi w § 1 w sposób określony w § 2, zakład pracy wysyła ich karty kwalifikacyjne do centralnego rejestru.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Karta kwalifikacyjna ulega usunięciu z centralnego rejestru i zniszczeniu po upływie 10 lat od daty rozwiązania umowy.";

5) w § 7:
a) w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy "oraz dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenia, ajencyjne i o akwizycję,";
b) w ust. 2 dodaje się w końcu wyrazy "oraz osoby, z którymi zawarto umowy zlecenia, ajencyjne i o akwizycję.".
§  2. Wykonanie uchwały porucza się zainteresowanym ministrom.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.